Windenergie in gemeente Amersfoort

augustus 29, 2017

Windenergie in gemeente Amersfoort

Op dindag 5 September bespreekt de Amersfoortse gemeenteraad in De Ronde het haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen, onderdeel windmolens. Twee weken later is de besluitvormende vergadering.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) staat positief tegenover de komst van windmolens in de gemeente Amersfoort; wat de NMU betreft geeft de gemeenteraad groen licht voor verdere uitwerking van de plannen voor windmolens op bedrijventerrein De Isselt en bedrijventerrein De Hoef. Zie hier de brief van de NMU aan de Amersfoortse raad.

De NMU is positief omdat de gemeente reeds onderzoeken liet uitvoeren die aantonen dat er voor de lokaties die initiatiefnemers op het oog hebben geen grote bezwaren lijken te zijn, op gebied van veiligheid, geluid, slagschaduw, landschap en natuur. Uiteraard moeten uitgebreidere onderzoeken tot het uiteindelijk oordeel leiden.

In de brief aan de raad pleit de NMU nadrukkelijk voor een zorgvuldig participatieproces, bijvoorbeeld door het in het leven roepen van een klankbordgroep waar alle belanghebbenden hun bijdrage aan kunnen leveren, waarbij de deelnemers ook inhoudelijk ondersteund worden en de vrijheid behouden om hun eigen mening te vormen.

Dat Amersfoort moeilijk zonder windmolens kan, wil zij echt stappen zetten richting de klimaatneutrale gemeente die zij in 2030 beoogt te zijn (Klimaatkadernota 2017), is evident. Alle onderzoeken, zo ook het meest recente van adviesbureau OverMorgen naar de Amersfoortse energiebalans, tonen dit aan.