Vlowijker Zonneweide scoort iets bovengemiddeld bij beoordeling NMU

november 27, 2019

Vlowijker Zonneweide scoort iets bovengemiddeld bij beoordeling NMU

In een beoordeling door de NMU scoort de Vlowijker Zonneweide in Werkhoven (gemeente Bunnik) iets bovengemiddeld. Dat komt met name door het goed betrekken van bewoners en een zorgvuldige inpassing in het landschap. Voor financiële participatie door inwoners liggen goede ideeën op tafel, die echter geen van allen voldoende zijn uitgewerkt. De NMU dringt er dan ook bij de gemeenteraad op aan om eerst harde afspraken te verlangen van de projectontwikkelaar, voordat men vergunningen gaat verlenen. De gemeenteraad bespreekt het plan op 2 december en besluit op 12 december.

Meepraten van de omgeving

BHM Solar heeft de omgeving vanaf het begin betrokken. Het bedrijf voerde gesprekken met 14 individuele omwonenden. Later volgden inspraakavonden. De feedback is gebruikt om de plannen te verbeteren. Dit ging onder meer over het ontwerp en de inrichting van het park.

Er is overlegd met de bewoners over het onderhoud van het park. De gronden aan de randen van het park veranderen in bloemrijk grasland, dat omliggende agrarische bedrijven gaan beheren. Zij gaan er ook duurzaam veevoer telen. Naar aanleiding van de concept-beoordeling van de NMU geeft BHM Solar aan dat er stappen zijn gemaakt om de beheer afspraken met de omgeving vast te leggen in een intentieovereenkomst.

Voor het betrekken van lokale bewoners en organisaties haalt dit project een bovengemiddelde score (+). De NMU waardeert het betrekken van bewoners en aanpassen van de plannen naar aanleiding van hun inbreng. Ook de samenwerking met omliggende boerenbedrijven is positief. BHM Solar had de gemaakte afspraken met bewoners nog kunnen vastleggen in een overeenkomst waaruit blijkt dat de bewoners instemmen met de plannen. Ook de intentieverklaring met de omliggende agrarische bedrijven over beheer is er nog niet.

Meeprofiteren van de omgeving

BHM Solar stelt te streven naar gedeeltelijk lokaal eigendom van het park via obligaties. Hierover is ze in gesprek met de Energie Coöperatie Bunnik. BHM Solar vindt 50% of meer lokaal eigendom te veel en wil liever een kleiner aandeel. Aanvullend hierop wil BHM Solar leden van de Energie Coöperatie de mogelijkheid geven om stroom uit het park af te nemen. De verwachting is dat over al deze zaken nog geen harde afspraken gemaakt kunnen worden voor de vergunning wordt behandeld in de Bunnikse gemeenteraad.

Naar aanleiding van de concept-beoordeling van NMU geeft BHM Solar aan dat ze de voornemens voor financiële participatie door de Energie Coöperatie Bunnik wil vastleggen in een intentieovereenkomst. Er zijn verder plannen voor de oprichting van een omgevingsfonds, onder regie van de Energie Coöperatie Bunnik. Gelden uit dit fonds kunnen gebruikt worden voor duurzame energie adviezen en scans en om de onrendabele top op duurzame energieprojecten in de gemeente te financieren. BHM wil eenmalig ruim 80.000 euro in dit fonds te storten.

Deze voornemens klinken al met al positief, maar helaas is er nog niets over vastgelegd. Het is belangrijk dit alsnog te doen, voordat de vergunning voor het project wordt vastgesteld. Dit project krijgt daarom een gemiddelde score van (0).

Keuze van de plek

Het zonnepark wordt aangelegd op landbouwgrond en graslanden in het gebied ‘Noord van Oostromsdijkje’. Dit past binnen de gemeentelijke kaders. BHM Solar geeft aan naar alternatieve locaties te hebben gekeken binnen hetzelfde gebied. Andere grondeigenaren waren echter niet geïnteresseerd in deelname aan het project, of de locatie was ongeschikt vanwege hoge netkosten.

Een aantal omwonenden vindt het buitengebied van Bunnik niet geschikt voor zonne-energie. Zij vinden dat dit het open landschap en het agrarisch karakter aantast.

Zonnepanelen worden bij voorkeur geplaatst op ongebruikte oppervlaktes. Landbouwgrond heeft daarom niet de eerste voorkeur. Overigens heeft de landbouwgrond op de gekozen locatie een relatief lage kwaliteit. Het lijkt er op dat de projectontwikkelaar op voorhand een duidelijke voorkeur had voor deze locatie. Maar hij is wel bereid geweest andere opties te onderzoeken, en het project zoveel mogelijk aan te passen aan de karakteristieke kenmerken van het landschap en de wensen van de omwonenden. Het project krijgt daarom een gemiddelde score (0).

Natuur en landschap

De huidige natuurwaarden worden niet aangetast. Er komen verschillende soorten beplanting  met een ecologische meerwaarde, dat diersoorten zal aantrekken. Ook komen er bomen, waaronder knotwilgen en fruitbomen (extensieve landbouw).

BHM Solar heeft rekening gehouden met een goede landschappelijke inpassing, waarbij men gebruik heeft gemaakt van de kennis en aanwijzingen van de bewoners.

De brief aan de gemeenteraad en de beoordeling zijn hier te downloaden (PDF).

Zie ook het artikel over Zonnepark Werkhoven.

Tags:

Meer weten? Neem contact op met het NMU Energieteam!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst 06 16 878 023 E-mail