Utrechtse overheden pakken samen klimaatverandering aan

maart 18, 2016

Utrechtse overheden pakken samen klimaatverandering aan

Acht Utrechtse overheden en de Veiligheidsregio Utrecht ondertekenden op 18 maart een Plan van Aanpak Ruimtelijke Adaptatie. De partijen zoeken samen oplossingen om de bebouwde omgeving zó in te richten dat klimaatverandering minder negatieve gevolgen zal hebben. De NMU bracht in kaart aan welke projecten er  in de regio al gewerkt wordt.

Met de ondertekening onderstrepen de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht het belang en de urgentie van het onderwerp en de samenwerking hierin.

 Utrechtse overheden pakken samen klimaatverandering aan. Foto: Goos Boelhouwer
Utrechtse overheden pakken samen klimaatverandering aan. Foto: Goos Boelhouwer

Klimaatverandering en ruimtelijke inrichting

Door de klimaatverandering stijgt de kans op overstroming vanuit de rivier, extreme neerslag, langdurige droge perioden, bodemdaling en hitte. Bewoners en bedrijven kunnen hierdoor vaker te maken krijgen met wateroverlast, dorre beplanting of nog erger, een overstroming. Dat heeft gevolgen voor de economie en de gezondheid.

Klimaatverandering en de inrichting van de ruimte zijn nauw met elkaar verweven. Daarom denken veel partijen op landelijk niveau na over oplossingen voor de risico’s. Het onderdeel ‘ruimtelijke adaptatie’ uit het Deltaprogramma is daar een voorbeeld van. Daarbij wordt de bebouwde omgeving zo ingericht en aangepast dat de gevolgen van klimaatverandering kleiner worden. De besturen van de negen aangesloten partijen willen hiervoor oplossingen zoeken.

NMU presenteerde voorbeeldprojecten

De partijen werken samen onder de naam ‘Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht’. Deze coalitie wil ook andere partijen en overheden in de regio bij dit onderwerp betrekken. Zo is de NMU al betrokken bij het in kaart brengen van voorbeeldprojecten. In opdracht van de coalitie heeft de NMU daarvoor in samenwerking met Grontmij een inventarisatie gedaan. Voorafgaand aan de ondertekening van het Plan van Aanpak presenteerde de NMU negen projecten.

In Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) en Kanis (Woerden) zijn interessante projecten om wateroverlast en verzakking tegen te gaan. Nieuwegein en Bunnik brachten de gevolgen van klimaatverandering in beeld in respectievelijk een lokale stresstest en een wateroverlastkaart. In Houten zijn ‘Klimaatsafari’s’ met bewoners georganiseerd. Utrecht wil van het Rondje Stadseiland (tussen AmsterdamRijnkanaal en Merwedekanaal) een proeftuin ruimtelijke adaptatie maken, terwijl de Veiligheidsregio Utrecht een Overstromingsrisicokaart maakte. De Provincie Utrecht doet verschillende projecten vanuit haar faciliterende rol, en HDSR tenslotte werkt aan de Dijkversterking Centraal Holland.

Deze en nog meer voorbeeldprojecten gaat de NMU nader uitwerken. Ze komen dan op de website van de coalitie, zodat de partners van elkaar kunnen leren.

Meer informatie?

Voor meer informatie zie de website www.hdsr.nl/ruimtelijkeadaptatie.

Voor informatie over het project van de NMU: Marcel Blom (m.blom@nmu.nl, 030 256359) of Jeannine van Bree (j.van.bree@nmu.nl, 030 2567358).