Utrechtse gemeenteraad dwarsboomt duurzame energie

november 1, 2013

Utrechtse gemeenteraad dwarsboomt duurzame energie

Realisatie van het geplande windmolenpark op Lage Weide is onzeker geworden, nu D66 en PvdA zich hebben uitgesproken tegen het plan. De NMU is daar erg teleurgesteld over. Wijst de gemeenteraad het plan inderdaad af, dan is de provincie aan zet.

Een verdeeld Utrechts college wilde doorgaan met het windmolenplan van energiecoöperatie Energie-U in Lage Weide. Even later spraken D66 en PvdA, nodig voor een meerderheid in de gemeenteraad, zich via de media uit tegen de komst van zes windturbines. De formele raadsbehandeling en stemming moeten nog komen, maar de kans dat de partijen nog van gedachten veranderen lijkt klein. Realisatie van het plan is daarmee onzeker geworden. De NMU is daarover zeer teleurgesteld.

Spookverhalen over vermeende overlast

De NMU begrijpt dat de omgeving van Lage Weide al regelmatig te kampen heeft met overlast van het industrieterrein en het omliggende wegennet. Tegelijk zien we dat verhalen over de vermeende overlast geen recht doen aan de realiteit.

Het voorliggende plan bleek volgens uitgebreide onderzoeken minimale effecten te hebben op de omgeving. In reactie op de inbreng van een klankbordgroep zijn bovendien extra maatregelen genomen om de nog overgebleven overlast te beperken, bijvoorbeeld van geluid en slagschaduw.

Park blijft binnen strenge wettelijke normen

De NMU vindt het daarom des te teleurstellender dat een raadsmeerderheid de allerbelangrijkste optie voor duurzame energieproductie in Utrecht dwarsboomt. De raad kan uiteraard niet voorbijgaan aan de gevoelens van de omgeving, maar moet ook recht doen aan de feiten. En een feit is dat het geplande windpark ruim binnen strenge wettelijke normen blijft.

Provincie Utrecht is nu aan zet

De provincie Utrecht heeft met het rijk harde afspraken gemaakt over het op te stellen windvermogen in de provincie. Het project van Energie-U is voor het nakomen van die afspraken van groot belang. Lage Weide is ook in provinciaal beleid vastgelegd als een ruimtelijk afgewogen locatie. Als Energie-U daartoe een verzoek doet, heeft de provincie niet alleen het recht maar ook de plicht om de windlocatie Lage Weide aan te wijzen. Als de raad het collegevoorstel inderdaad afwijst, is de provincie dan ook aan zet.

‘Partijen, toon politiek leiderschap’

De NMU zou het betreuren als het windpark via deze route tot stand komt. Er gaat tijd verloren en de gemeente zou de sturing hiermee uit handen geven. Wij roepen de raadspartijen dan ook op om het proces en de feiten recht te doen en politiek leiderschap te tonen. Er zijn geen goede inhoudelijke argumenten om niet in te stemmen met dit plan voor windenergie.

Zie ook onze veelgestelde vragen over windenergie.