Staat van Utrecht: de provincie groeit en is economisch sterk

maart 30, 2017

Staat van Utrecht: de provincie groeit en is economisch sterk

De Staat van Utrecht is op 30 maart is tijdens feestelijke lancering gepresenteerd. Behalve de nieuwste data bevat De Staat van Utrecht informatie over actuele maatschappelijke thema’s in de regio.

Staat van UtrechtDe Staat van Utrecht is een goed toegankelijke (digitale) monitor met veel informatie over de economische, sociale en fysieke kenmerken van het leefklimaat in de provincie. Het signaleert ook maatschappelijke uitdagingen. De Staat van Utrecht nodigt ook nadrukkelijk uit om de dialoog aan te gaan. Wat speelt er allemaal? Wat gaat goed in de regio, wat kan beter en waar liggen belangrijke opgaven voor de toekomst?

Het is een initiatief van de provincie Utrecht en tot stand gebracht in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) coördineert de inbreng van kennis uit het Netwerk Utrecht2040. Vertegenwoordigers van verschillende overheden, kennisinstellingen en andere organisaties zijn bij het opstellen betrokken geweest.

De Staat van Utrecht 2017 bevat onderstaande highlights:

Groeiende bevolking

Op het gebied van bevolking zien we dat de provincie Utrecht voorlopig vooral nog zal blijven groeien, waarbij er rekening gehouden moet worden met het feit dat de bevolkingssamenstelling zal veranderen. In de toekomst zijn er meer ouderen, neemt de etnische diversiteit toe en zijn er meer eenpersoonshuishoudens. Een van de uitdagingen voor de toekomst is om te anticiperen op al deze ontwikkelingen met passende voorzieningen en woningdiversiteit.

Economisch sterk

De provincie Utrecht is een economisch sterke provincie. De werkloosheid is relatief laag, de beroepsbevolking hoog opgeleid en er heerst een gunstig investeringsklimaat. De vestigingsgroei komt echter onder druk. Ook is er voor een deel sprake van verdringing op de arbeidsmarkt van laagopgeleiden door hoogopgeleiden en blijken arbeidsmarkt en beroepsopleidingen in de provincie niet maximaal op elkaar aan te sluiten.

Gezond

Inwoners van de provincie voelen zich gemiddeld gezonder. Maar ook op gezondheidsgebied zijn er uitdagingen. Luchtverontreiniging en geluidsoverlast brengen gezondheidsrisico’s mee en klimaatverandering leidt tot verhoogde kansen op hittestress en wateroverlast. Nederland behoort tot de landen met de meest gelijke inkomensverdeling ter wereld. Dit neemt niet weg dat er tussen en binnen gemeenten grote verschillen bestaan. Het gaat niet alleen om verschillen in inkomen, maar ook gezondheid, kansen op werk en (digitale) zelfredzaamheid.

Toenemende mobiliteit

Door de centrale ligging is de provincie Utrecht een aantrekkelijk plek om te wonen. Er is een gedifferentieerd woningaanbod, er zijn veel waardevolle landschappen en goede verbindingen met de rest van het land. De provincie Utrecht is de draaischijf voor het verkeer en vervoer in heel Nederland. Elke dag reizen veel mensen van, naar en door de provincie. Het is een uitdaging om deze toenemende mobiliteit duurzaam te faciliteren.

Wilt u meer weten over hoe de provincie en haar 26 gemeenten er voor staan? Raadpleeg dan de Staat van Utrecht: www.staatvanutrecht.nl.