Provincie Utrecht als circulaire koploper

april 11, 2017

Provincie Utrecht als circulaire koploper

Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. Daarom werd op 31 maart de bijeenkomst ‘Utrecht CIRCULAIR’ georganiseerd. Organisatoren waren VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden en de Alliantie Cirkelregio Utrecht, waarvan ook de NMU deel uitmaakt. De Ambitie is om van de provincie Utrecht de circulaire koploper te maken!

Priovincie Utrecht als circulaire koploperWe zijn het gesprek over de kennis en investeringsagenda aangegaan aan de hand van een aantal thema’s, zoals bouw en demontage en biobased economy, afvalvrije gebieden en kantoren. Hiermee willen we vanuit de provincie Utrecht inbreng leveren in het Grondstoffenakkoord, maar ook bestaande initiatieven versnellen en opschalen, bijvoorbeeld door haalbare businesscases te ontwikkelen.

Circulaire koploper

De provincie Utrecht heeft stevige ambities en wil in Den Haag de regionale invulling van de nationale agenda’s over het voetlicht brengen. Als opmaat hebben op 31 maart maar liefst 70 partijen in het provinciehuis Utrecht gesproken over circulaire thema’s die voor de provincie Utrecht van groot belang zijn.

Onder deskundige leiding van Petra Boom zijn projecten, initiatieven en ideeën geïnventariseerd. Vervolgens zijn de initiatieven met de grootste impact voor de provincie Utrecht in stemming gebracht. Items die hoog scoren zijn: circulair inkopen door overheden, een regionaal investeringsfonds voor circulaire economie, het grondstoffenpaspoort en het terughalen van productie uit lagelonenlanden (‘reshoring‘). De gezamenlijke ambitie van de organiserende partijen is om de provincie Utrecht koploper te maken in de circulaire economie.