Over de schadelijke effecten van mest en bestrijdingsmiddelen

juli 5, 2017

Over de schadelijke effecten van mest en bestrijdingsmiddelen

De NMU is niet voor niets op zoek naar duurzame boeren. Het is namelijk hard nodig dat de landbouw snel veel natuur- en milieuvriendelijker wordt, en dus het voorbeeld van de duurzame boeren volgt. Dat bleek onlangs weer uit berichten over mest en bestrijdingsmiddelen.

De NMU besteed in haar campagne Op zoek naar de duurzame boer aandacht aan o.a. ‘natuur op het platteland’ en ‘mest, bodem en water’. Dit zijn twee belangrijke thema’s bij de verdere verduurzaming van de landbouw. Het belang hiervan werd onderstreept door drie recente berichten over het effect van gewasbeschermingsmiddelen op insecten en over het effect van mest op drinkwater en natuur.

Neonicotinoïden écht schadelijk voor bijen

Er wordt al lange tijd gediscussieerd over het effect van neonicotinoïden (‘neonics’) op bijen. Deze bestrijdingsmiddelen worden op grote schaal toegepast in de landbouw en de Europese Commissie heeft plannen om deze middelen volledig te verbieden. De negatieve effecten van deze stoffen op bijen worden echter in twijfel getrokken door de industrie en ook door de landbouw. Twee recente internationale studies tonen aan dat deze neonics echt een algemeen schadelijk effect hebben op de voortplanting van honingbijen, wilde bijen en hommels. De resultaten van deze studies, nota bene gefinancierd door producenten van neconics, werden gepubliceerd in het tijdschrift Science.

Gebruik kunstmest leidt tot vervuild drinkwater

Vewin, de koepel van drinkwaterbedrijven, sloeg onlangs alarm over de schadelijke effecten van mest op het grondwater. Tientallen waterwinputten in het zuiden en oosten van ons land zijn vervuild met teveel nitraat uit (kunst)mest. Om hier schoon drinkwater te winnen kost steeds meer geld en moeite. Sommige locaties zijn zelfs gesloten. Het gaat hier vooral om gebieden met zandgronden met bovendien veel vee, waaronder ook het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Lees het artikel in Trouw

Stikstof uit mest zorgt voor gebroken vogelpootjes

De te grote hoeveelheid meststoffen in de gebieden met zandgronden hebben ook een effect op de natuur. De landbouw is verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse stikstofuitstoot. Deze stikstof is afkomstig uit stallen of komt vrij bij het uitrijden van mest op het land. De grote hoeveelheden van stikstof leiden tot problemen in de Veluwse bossen. De stikstof leidt tot verzuring, de hoeveelheid kalk in de bodem neemt af. Vogels hebben hier last van, doordat eierschalen te dun worden of vogeljongen te dunne botjes in hun poten krijgen. Eikenbomen sterven af door een tekort aan bepaalde eiwitten en dit leidt tot minder insecten, en daarmee ook weer tot minder beschikbaar voedsel voor vogels. Zie het bericht bij Vroege Vogels.