NMU vraagt instemming gemeenteraad met windmolens Lage Weide

november 19, 2013

NMU vraagt instemming gemeenteraad met windmolens Lage Weide

Windenergie is voor Utrecht onmisbaar en industriegebied Lage Weide is daarvoor de beste plek, vindt de NMU. Dus zijn de stad en ook de omwonenden erbij gebaat als de gemeenteraad alsnog akkoord gaat met het windmolenplan van Energie-U.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht is zeer teleurgesteld dat de meerderheid van de raad momenteel afwijzend staat tegenover de Structuurvisie voor windmolens op Lage Weide. Voor ons zijn de volgende punten daarbij bepalend:

1. Windmolens onmisbaar, Lage Weide beste plek

Door deze afwijzing kan de gemeente haar eigen ambities voor een duurzame energievoorziening (en in het bijzonder de doelstelling voor 20% duurzame energie in 2020 en een klimaatneutrale gemeente in 2030) niet realiseren. Studies in opdracht van de gemeente zelf wijzen uit dat een bijdrage door windenergie daarbij noodzakelijk is, naast een heel grote inzet op zon, biomassa en bodemwarmte. Er zijn geen andere locaties voor windenergie in de gemeente voorhanden.

Uit studies van de gemeente kwam Lage Weide als de beste naar voren. Rijnenburg wordt nu genoemd, maar de kans van slagen daar is gering, gezien de andere ambities voor dit gebied. Daar komt bij dat wellicht béide locaties nodig zijn voor de gemeentelijke energiedoelen. Kortom: de stelling die wij horen dat de gemeente haar duurzaamheidsdoelen op een andere manier kan bereiken is niet reëel.

2. Uitstekend rekening gehouden met omwonenden

Het plan voor de locatie Lage Weide houdt zeer veel rekening met omwonenden. De belasting voor de omgeving blijft fors onder de wettelijke norm. Het aantal molens is kleiner dan wettelijk mogelijk is. Aan nagenoeg alle wensen van de klankbordgroep is voldaan. Wat betreft leefbaarheid is zeer sterk rekening gehouden met alle mogelijke vormen van hinder, geluidshinder en nachtelijk geluid, visuele effecten, slagschaduw. Er zal in Nederland niet snel een plan te vinden zijn dat zo goed tegemoetkomt aan belangen voor de leefomgeving.

3. Bijdrage nodig aan landelijke verdriedubbeling windenergie

Voor heel Nederland ligt er een opgave voor een verdriedubbeling van de windenergie, tot 2020. Wij vinden het een heel slecht signaal als zelfs de gemeente Utrecht, met haar eigen ambitieuze doelen en een geschikte locatie, geen bijdrage levert aan deze doelstelling.

4. Omwonenden gebaat bij gemeentelijke regie

Wanneer de gemeente het plan afwijst, zijn de provincie en eventueel het Rijk aan zet. Lage Weide is in de provinciale verordening een ruimtelijk afgewogen en vastgelegde locatie. Initiatiefnemers kunnen dus van de provincie eisen dat deze locatie wordt gerealiseerd, via een aanwijzing of inpassingsplan.
De gemeente kan dan denken dat de zwartepiet bij de provincie ligt. Maar de gemeente zou daarmee ook de eigen sturing uit handen geven. Dit zou de mogelijkheden voor meedenken en participatie vanuit de omgeving, en de speelruimte voor bijstelling van het plan fors kunnen beperken – zeker wanneer een initiatiefnemer de maximale ruimte binnen de wettelijke normen wil benutten. Wanneer de raad serieus vindt dat optimaal rekening gehouden moet worden met omwonenden en mogelijkheden voor participatie is het zaak ook de uitwerking in eigen hand te houden.

Conclusie: gemeenteraad, ga akkoord!

De slotsom kan volgens de NMU alleen maar zijn dat de ontwikkeling van windpark Lage Weide noodzakelijk is voor de Utrechtse energiedoelen, zorgvuldig rekening houdt met de leefomgeving in de stad én veel ruimte biedt aan participatie en betrokkenheid van bewoners. Wij vragen de raad dan ook om in te stemmen met deze ontwikkeling.

De NMU heeft dit standpunt eerder ingebracht bij de Raadsinformatieavond, op 19 november 2013.