NMU tekent voor groener Langesteeggebied in Leusden

december 10, 2013

NMU tekent voor groener Langesteeggebied in Leusden

De NMU heeft meegewerkt aan een visie op het Langesteeggebied in Leusden. De bouw van een beperkt aantal woningen kan daar geld opleveren om een natuurverbinding te maken tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De NMU ondertekende een convenant om de globale visie uit te werken.

Het Langesteeggebied in Leusden zou een belangrijke verbindingschakel kunnen zijn tussen de natuurgebieden van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Maar door bezuinigingen heeft de overheid geen geld om een goede natuurverbinding aan te leggen.

Leveren huizen geld voor natuur?

Projectontwikkelaar Heijmans heeft dat geld straks wél. Tenminste, als het bedrijf huizen mag bouwen op een deel van de grond die het er heeft gekocht. Met de opbrengst van de huizen wordt natuur- en landschapsontwikkeling mogelijk. Heijmans heeft de NMU gevraagd om hierover mee te denken.

Kans voor groene gebiedsontwikkeling

De NMU is kritisch over woningbouw in het Langesteeggebied, maar ziet het ook als kans om de natuurverbinding te realiseren en het landschap aantrekkelijker te maken. Zo’n ontwikkeling past goed in ons project ‘Groene gebiedsontwikkeling’, waarbij we nieuwe financieringsmodellen zoeken voor natuurontwikkeling.

Meewerken aan visie op gebied

Daarom heeft de NMU meegewerkt aan een globale visie op het gebied. Daarin staat waar in het gebied ruimte is voor woningbouw, voor landbouw met landschapselementen (zoals elzensingels) en voor de natuurverbinding.

Natuur en landschap leidend

De NMU stelt als voorwaarde dat de natuur en het landschap voorop moeten staan bij de uitwerking van het plan. Woningbouw mag alleen als dit past binnen de randvoorwaarden voor natuur en landschap. Het aantal woningen moet zo laag mogelijk zijn en we zoeken ook naar andere mogelijkheden om natuur- en landschapsontwikkeling te betalen.

Betrekken van lokale organisaties

Daarnaast hadden we als voorwaarde de betrokkenheid van lokale natuurorganisaties. Bij het maken van die visie hebben wij dan ook Nieuw Knal Groen en CML Milieuorganisatie Leusden betrokken. Net als de NMU kijken zij kritisch naar de bouwplannen, maar zien zij die ook als kans voor natuur en landschap in het gebied. Het aantal woningen moet wel zo klein mogelijk zijn.

Convenant ondertekend

Samen met verschillende partijen uit het gebied heeft de NMU een convenant ondertekend. Hiermee geven we aan dat we willen blijven meedenken, maar niet dat we per definitie akkoord gaan met ieder plan. Voor ons is het uitgangspunt dat de ecologische verbinding wordt gerealiseerd en de groene kwaliteit van het gebied een grote impuls krijgt. Er moet een goede verhouding zijn tussen rood (bebouwing) en groen. Bij de uitwerking van de plannen zullen we Nieuw Knal Groen en CML blijven betrekken.

Presentatie aan gemeenteraad

Op 21 november zijn het convenant en de globale visie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Over de vervolgstappen in het proces overlegt Heijmans nu met de partijen van het convenant.