NMU tegenstander proefboringen schaliegas

september 2, 2013

NMU tegenstander proefboringen schaliegas

 In Utrecht zijn nog geen proefboor vergunningen voor schaliegas afgegeven, maar initiatiefnemers overwegen dit wel. De NMU is tegen deze proefboringen. Minister Kamp heeft aangekondigd dat er nog geen besluit is genomen over proefboringen in andere provincies. Eerst is verder onderzoek nodig. 

Schaliegas is net als olie en aardgas een fossiele brandstof. De NMU is van mening dat het zinvoller is om te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Inzetten op schaliegas betekent dat de transitie naar duurzame energieopwekking minder aandacht zal krijgen, terwijl die toch echt nodig is en blijft.

Veel water nodig

Schaliegas is geen duurzame energiebron en bij de winning is zelfs veel meer energie nodig dan bij de winning van aardgas. Daarbij komt dat er veel water nodig is voor het exploiteren van een put, maar liefst 8 tot 19 miljoen liter water!

Verder bestaat er, volgens een door ingenieursbureau Witteveen en Bos in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerde onderzoek, een gerede kans op vervuiling van het grondwater en op aardbevingen. De drinkwaterbedrijven en grote brouwerijen maken zich dan ook zorgen over de risico’s voor het grond- en drinkwater.

Grootschalige exploitatie

De NMU is dus geen voorstander van de proefboringen naar schaliegas. Een succesvolle proefboring zal tot grootschalige exploitatie leiden, met als gevolg een enorme schade voor landschap, natuur en leefomgeving.

Het onderzoek van ingenieursbureau Witteveen en Bos bracht naar voren dat de risico’s bij het boren naar schaliegas goed te ondervangen zijn. Minister Kamp laat nu eerst een commissie van deskundigen een visie geven op dit rapport vóór de Tweede Kamer erover gaat beslissen. Als jij ook vindt dat de Tweede Kamer geen boringen naar schaliegas toe moet staan, teken dan de petitie van Milieudefensie.

Wat is schaliegas?

Onconventioneel gas (zoals schaliegas of steenkoolgas) is gas wat in dichte bodemlagen te vinden is. Dit gas is moeilijker te winnen dan gas in een gasbel, het zit namelijk vast. Om dit gas te winnen is het vaak nodig om te fracken. Fracken is het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, waardoor scheuren ontstaan en het gas vrijkomt.

Vraagtekens

De NMU zet vraagtekens bij de methode waarop het schaliegas, gas in ondergrondse steenlagen, wordt gewonnen. Fracking brengt risico´s met zich mee. Het mengsel van water, chemicaliën en zand verspreidt zich vele vierkante kilometers onder de grond. Tijdens dit proces komen radioactieve stoffen en andere giffen vrij die zich van nature in de grond bevinden.

Wanneer het mengsel natuurlijke breuken in de aarde raakt, kunnen de chemicaliën in het grondwater terecht komen, waardoor onze waterbronnen vergiftigd kunnen worden.

Maatschappelijk protest

Afgezien van deze risico´s brengt inzetten op schaliegas veel maatschappelijk protest met zich mee en veel politieke discussie, zoals we nu al zien op plaatsen waar over proefboringen wordt gedacht. Deze aandacht en energie kunnen we beter inzetten op het verduurzamen van onze energievoorziening. Daar moeten grote stappen worden gezet, zoals recent ook in het SER Energieakkoord is overeengekomen.