NMU positief over windmolens op Amersfoorts bedrijventerrein

juli 15, 2016

NMU positief over windmolens op Amersfoorts bedrijventerrein

In haar herziene Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) biedt de provincie Utrecht meer ruimte voor duurzame energie: windmolens, zon en biomassa. Gemeenten hebben het voortouw in de ruimte die zij hiervoor willen bieden. De NMU juicht deze koerswijziging toe. Als we (over 20 à 30 jaar) onafhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen is dit noodzakelijk. Maar ook om de provinciale doelstelling van 10% duurzame energie in 2020 te halen.

Anders dan de NMU zijn de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE), de Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland kritisch over de koerswijziging. Zij geven aan geen voorstander te zijn van zonneweides; liever zonne-energie op daken. Ook ziet zij liever geen windturbines en biogasinstallaties in het gebied.

Zonneweides wel mogelijk op bepaalde locaties

De NMU is het eens met de groepen dat juist daken benut moeten worden voor zonnepanelen. Maar tegelijkertijd vindt de NMU dat het óók nodig is mogelijkheden te bieden voor zonneweides. Wij denken hierbij in eerste instantie aan braakliggende bedrijventerreinen of toekomstige woningbouwlocaties en locaties langs (spoor)wegen en kanalen. We hebben de provincie voorgesteld opstellingen langs infrastructuur toe te voegen aan de PRS. Daarnaast ondersteunen we multifunctionele initiatieven die ook voordelen hebben voor bijvoorbeeld biodiversiteit en/of recreatie.

Bedrijventerrein volgens NMU geschikte plek voor windmolens

Het bedrijventerrein rond de rioolwaterzuivering bij Amersfoort: geschikte plek voor windturbines en windmolens.
Het bedrijventerrein rond de rioolwaterzuivering bij Amersfoort: geschikte plek voor windturbines, vindt de NMU. Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

De groene verenigingen en stichtingen zijn niet enthousiast over windturbines in het open landschap. Zij stellen dat ook één van de locaties die de gemeente Amersfoort nu onderzoekt, namelijk op het terrein van de Rioolwaterzuivering Amersfoort (nabij de Isselt), zou moeten afvallen als mogelijke locatie. De NMU is juist positief over deze locatie. Het gaat om een bedrijventerrein dat grenst aan de stadsrand. Verder zijn de initiatiefnemers bewoners van de wijk Soesterkwartier, die alle Amersfoorters de mogelijkheid willen geven om mee te doen. Dit betekent dat omwonenden financieel gaan meeprofiteren van de ‘wijkmolens’. En belangrijk om nog eens maals te benadrukken: een windturbine wekt elektriciteit op voor gemiddeld 2.000 huishoudens.

Bij natuureffecten: geen plaatsing of extra maatregelen

Uiteraard vindt de NMU het belangrijk dat bij locatiekeuze voor windturbines een gedegen belangenafweging plaatsvindt. Bescherming van natuurwaarden vinden wij ook van groot belang. Er zal altijd grondig onderzoek moeten plaatsvinden naar effecten op flora en fauna. Wanneer natuurwaarden in het geding zijn, dan geen plaatsing van turbines of maatregelen om schade te voorkomen. Daarbij gelden bovendien beperkingen vanuit andere beleidsterreinen, zoals geluidsnormen.

Wel roepen wij terreinbeheerders en lokale natuur- en milieugroepen op om een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van windenergie. Landschap en natuur kunnen ook profiteren van windenergie, als een deel van de opbrengsten wordt benut voor natuur- en landschapsbeheer. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een landschapsfonds.

Graag goed onderzoek en gesprek rond vogels en vleermuizen

En dan: de trekvogels en vleermuizen. De gemeente Amersfoort heeft samen met de provincie Utrecht opdracht gegeven om te inventariseren welk effect de beoogde windmolens hebben op deze (beschermde) soorten. De NMU roept alle betrokkenen op hierover op constructieve wijze in gesprek te gaan. Voorbeelden elders in het land laten zien dat er bij plaatsing windturbines maatregelen te nemen zijn om soorten te beschermen, zoals bijvoorbeeld een ‘bat dection systeem’.

Excursies naar wind en zon

Tot slot: de NMU organiseerde in mei een excursie naar windpark Kloosterlanden in Deventer. Een impressie van deze excursie vindt u online: het geluid en de impact vielen de meeste raadsleden alles mee. Na de zomer organiseert de NMU een excursie naar een zonneveld in de provincie. Heeft u interesse, meld het graag even bij de NMU (info@nmu.nl).