NMU draagt bij aan provinciaal Natuurbeleid 2.0

oktober 31, 2013

NMU draagt bij aan provinciaal Natuurbeleid 2.0

De provincie Utrecht presenteert haar nieuwe natuurbeleid: Natuurbeleid 2.0. De NMU heeft daaraan bijgedragen en geeft de Statenleden nog wat aandachtspunten mee voor hun bespreking op 4 november: Heb oog voor de uitvoering, boor nieuwe financieringsbronnen aan en stel concrete doelen.

De provincie Utrecht heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw beleid voor de natuur: Natuurbeleid 2.0. Utrecht, netwerk van natuur. Dat was nodig: in plaats van het rijk zijn nu de provincies verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van natuur, en door bezuinigingen is er minder geld.

De provincie gaat zich meer richten op grote natuursystemen, zoals moerassen, uiterwaarden en graslanden, en minder op natuurdoelen op kleinere oppervlaktes. Voor de financiering van natuur vraagt de provincie ook bijdragen van bedrijven of particulieren. Een deel van de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer wordt dus neergelegd bij de samenleving.

Veel NMU-reacties overgenomen

Samen met de andere natuurorganisaties in Utrecht (Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, IVN consulentschap) heeft de NMU bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe beleid. Veel van onze reacties zijn in dit proces overgenomen in het beleidsdocument.

Meegegeven aandachtspunten

Bij de vergadering van de provinciale commissie Ruimte, Groen en Water hebben we de Statenleden via een inspraakreactie nog diverse aandachtspunten meegegeven voor het nieuwe beleid:

  • Buiten gebeurt het! Het is goed dat er een nieuw beleidsdocument ligt. Resultaten bereik je echter niet met een document, maar met uitvoering in het veld.
  • Om nieuwe natuur te realiseren moeten er gronden beschikbaar komen. Hiervoor zijn goede grondstrategieën nodig.
  • Wij helpen graag bij het zoeken naar nieuwe financieringsbronnen voor natuur. Denk daarbij ook aan de financiering van zogenoemde ecosysteemdiensten, zoals drinkwaterwinning. Besef echter dat er voor natuurbeheer altijd een belangrijke bijdrage van de overheid nodig is.
  • Het is een goede benadering om meer naar de grote natuursystemen te kijken. Maar het blijft belangrijk om heldere natuurdoelen te stellen waar je naartoe werkt. Om die doelen te halen, moeten de lucht en het water nog schoner worden.
  • Zorg voor voldoende financiën voor recreatie in natuurgebieden, en toezicht hierop.
  • Het nieuwe beleid mist nog een overkoepelende visie op ontwikkelingen in het Utrechtse landschap buiten de natuurgebieden.

Op 4 november wordt het nieuwe beleid besproken in Provinciale Staten.