NMU betrokken bij update ruimtelijk beleid

maart 2, 2016

NMU betrokken bij update ruimtelijk beleid

Dit jaar geeft de provincie haar ruimtelijk beleid een update. Tijdens een bijeenkomst hierover pleitte de NMU o.a. voor een goede analyse van de kansen voor natuurontwikkeling en tégen een verdere intensivering van de melkveehouderij in de provincie.

In 2013 is de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) vastgesteld. In deze PRS is het ruimtelijk beleid van de provincie tot 2028 vastgelegd. Om het ruimtelijke beleid up to date te houden, wordt de PRS regelmatig herijkt. Onlangs is de provincie begonnen met de voorbereidingen van de eerste herijking.

Bijeenkomst

Op 3 februari organiseerde de provincie hiervoor een bijeenkomst voor overheden, maatschappelijke organisaties en bewoners. De NMU was hierbij aanwezig en we hebben deelgenomen aan verschillende sessies over duurzame energie, de toekomst van het veenweidegebied, ontwikkelmogelijkheden voor de landbouw en het beleid voor de zogenoemde Groene Contour: de gebieden waar natuurontwikkeling gewenst is, maar waarvoor geen overheidsgeld beschikbaar is.

Analyse nodig

Wat de Groene Contour betreft hebben we ervoor gepleit dat er provinciebreed een goede analyse wordt gemaakt van kansen voor natuurontwikkeling, gekoppeld aan andere opgaven, zoals waterkwaliteit of waterkwantiteit. Bij de ontwikkelmogelijkheden voor de landbouw hebben we benadrukt dat de melkveehouderij in Utrecht grondgebonden moet blijven. Dat betekent dat een melkveehouder geheel of grotendeels zijn eigen ruwvoer (gras en hooi) kan produceren. Daarmee voorkomen we dat de melkveehouderij zich ontwikkeld tot een intensieve vorm van landbouw.

Inspraak

De provincie zal de herijkte PRS in de loop van 2016 ter inzage leggen; dan kan iedereen een zienswijze indienen. De NMU is samen met de Oostbroekpartners actief betrokken bij het proces van de herijking.