Nieuwe Natuurvisie biedt kansen; nu snel aan de slag!

december 14, 2016

Nieuwe Natuurvisie biedt kansen; nu snel aan de slag!

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties zien in de nieuwe Natuurvisie Utrecht kansen voor de natuur. Maar om het nieuwe beleid effectief te maken, moet er wel genoeg geld beschikbaar zijn.

natuurvisie
Ringslang. Foto: Provuincie Utrecht, Saskia Guldemond.

De provincie Utrecht stelde op 12 december de nieuwe ‘Natuurvisie Utrecht’ vast. Daarmee werkt de provincie de nieuwe Wet Natuurbescherming uit, die per 1 januari 2017 ingaat. Deze wet geeft de provincies een grotere verantwoordelijkheid bij de bescherming van kwetsbare natuur.

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties (IVN, Landschap Erfgoed Utrecht, NMU, Natuurmonumenten en Utrechts landschap) zijn blij met de manier waarop de provincie Utrecht deze nieuwe verantwoordelijkheid oppakt. De provincie gaat niet alleen plant- en diersoorten goed beschermen, maar ook actief zorgen voor behoud en herstel van populaties van kwetsbare soorten. En dat niet alleen in bestaande natuurgebieden, maar ook in landbouwgebied. Dit is belangrijk, want met veel kenmerkende soorten van het boerenland gaat het niet goed. Denk bijvoorbeeld aan de grutto en de veldleeuwerik, waarvan er steeds minder overblijven.

De provincie heeft Utrechtse soorten benoemd waar speciale aandacht voor komt, zoals de purperreiger, de kamsalamander en de groene glazenmaker, een libellensoort. Op plekken waar een populatie van deze soorten aanwezig is, wijst ze zogenoemde Natuurparels aan. In die Natuurparels kunnen maatregelen worden genomen die de omstandigheden voor die soorten verbeteren. Andere minder kwetsbare soorten profiteren bovendien van diezelfde maatregelen. We zijn blij met het besluit van de Statenleden om nog meer icoonsoorten te kunnen toevoegen als blijkt dat het daarmee slecht gaat.

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties zien met de Natuurvisie grote kansen voor verbetering van de natuur. De visie is een nieuwe impuls voor het provinciale natuurbeleid, we hopen dat dit ook leidt tot de redding van veel bedreigde soorten. Het komt er nu op aan werk te maken van de uitvoering en wij werken hier graag aan mee. Er is geen tijd te verliezen, want met veel soorten gaat het momenteel niet goed.natuurlogoos