Nieuwe kaart van beschermde leefgebieden dassen

november 17, 2015

Nieuwe kaart van beschermde leefgebieden dassen

De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi heeft een digitale kaart gepubliceerd die de grenzen toont van het dassenleefgebied dat is beschermd door de Flora- en faunawet. De kaart, te openen met Google Earth, is te vinden via de website van de stichting.

7748Het op de kaart aangeduide gebied heeft de functies burcht-, foerageer en/of migratiegebied van de Das en valt samen met één of meer dassenburchten. Elke ruimtelijke ingreep binnen dit gebied die een nadelig effect heeft op één of meer van deze functies – hoe klein ook – is verboden bij artikel 11 van de Flora- en faunawet. De functionaliteit van één of meer dassenburchten zal dan namelijk verslechteren.

Volgens het Gidsdocument van de Europese Habitatrichtlijn is ‘verslechtering’ een gradueel begrip. Er bestaat dus géén ondergrens voor ‘verslechtering’. Volgens jurisprudentie van de Raad van State moeten begrippen uit de Flora- en faunawet op gelijke wijze worden opgevat als in de Habitatrichtlijn. Dus ook volgens de Flora- en faunawet bestaat er géén ondergrens. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van de Raad van State op het beroep van de vereniging Dorp en Natuur Amerongen – Leersum tegen het raadsbesluit over het bestemmingsplan Bedrijventerrein Leersum. Dit beroep was gebaseerd op onze rapporten, waarin we bovengenoemd argument hebben gebruikt.

Meer informatie: Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi