Nieuw Utrechts collegeprogramma is kans voor duurzamer provincie

mei 1, 2015

Nieuw Utrechts collegeprogramma is kans voor duurzamer provincie

De NMU is blij met de inzet van het nieuwe provinciebestuur voor energiebesparing, schone energie en gezonde mobiliteit, die blijkt uit het net gepresenteerde collegeprogramma. Zo kan de provincie Utrecht echt duurzamer worden – zeker omdat het programma ruimte geeft aan initiatieven van de inwoners en organisaties in de provincie.

De NMU is positief over de inzet op energiebesparing en schone energie. We herkennen hier veel van onze voorstellen voor een Utrechtse Energie-agenda, en de initiatieven die we ontplooien samen met onder andere de Economic Board Utrecht. Heel goed dat de provincie nu ook actief een rol wil spelen op dit belangrijke onderwerp! Men kondigt een Agenda Duurzame Energie aan, waarin afspraken over maatregelen en acties worden vastgelegd. Ook komt er een ‘aanjaagteam’ voor duurzame energie en een zogenoemd ‘revolverend fonds’ om projecten voor schone energie en energiebesparing te financieren. En de verplichting van bedrijven om snel  lonende energiebesparende maatregelen door te voeren zal worden gehandhaafd. Goed is ook dat men inzet op duurzaam inkopen en ‘circulair aanbesteden’.

Meer aandacht voor gezonde mobiliteit

Ook valt de grotere aandacht voor de leefbaarheid rond wegen op, met name voor de luchtkwaliteit. De ambitie is om schade aan de gezondheid zoveel mogelijk te voorkomen. We zijn ook blij met de inzet op de fiets in het woon-werkverkeer, onder andere door provinciale doorfietsroutes. Hier missen we wel zicht op de financiële dekking, die nodig is om hier echt effect te bereiken.

Goed is verder dat de provincie blijft inzetten op binnenstedelijke ontwikkeling: hergebruik van ruimte in de stad voor nieuwe woningen en transformatie van leegstaande kantoren en bedrijfspanden. Hierdoor is nieuwbouw in groene gebieden buiten de stad niet nodig.

Natuur: niet te veel leunen op particulieren

Voor de natuur verandert er weinig. We vragen ons wel af wat men precies bedoelt met ‘de voorkeur voor zelfrealisatie van natuur door particulieren in plaats van grondverwerving door de provincie’. Hoe goed het ook is dat burgers en bedrijven investeren in natuur, we weten hoe lastig dat is. Dit roept de vraag op of we het afgesproken Nationaal Natuurnetwerk wel op tijd kunnen realiseren. We gaan ervan uit dat de provincie zich houdt aan de afspraken uit het Akkoord van Utrecht hierover. Goed is de inzet om van de hele Utrechtse Heuvelrug een groot Nationaal Park te maken.

Teleurstelling over verbreding A27

Teleurstelling is er bij de NMU over het vasthouden aan verbreding van de Ring Utrecht zoals het rijk die voorstelt: 2×7 rijbanen bij Amelisweerd. Inmiddels hebben de diverse Planbureaus aangetoond dat deze aanpak veel te veel kost ten opzichte van wat hij oplevert. Voor de verkiezingen hebben D66 en GroenLinks zich hier heel scherp over uitgelaten, en er is geen meerderheid in de Staten meer voor deze verbreding. Teleurstellend dus dat de coalitie zich hier nu zo op vastlegt. We schatten in dat het laatste woord hierover nog lang niet gezegd is, in de provincie én in Den Haag.

Ruimte om mee te doen

Veel onderwerpen zijn slechts in hoofdlijnen en in algemene termen benoemd. We kunnen dus nog niet zien hoe die precies gaan uitpakken. Het voordeel daarvan is wel dat daarmee ook echt ruimte ontstaat voor anderen om actief mee te doen in het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe plannen. Nu geeft het provinciebestuur met de titel In verbinding ook expliciet aan het niet alleen te willen en te kunnen doen. Wij omarmen hun ambitie om in verbinding met partijen uit het veld aan de slag te gaan en zich onder meer sterk te maken binnen de Energieagenda!