Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden gaat verder

juni 20, 2016

Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden gaat verder

Het broedseizoen van de weidevogels is voorbij, dus de graafmachines in de Wilnisse Bovenlanden gaan weer verder met de omvorming van grasland naar natuur. Het gebied wordt een lappendeken van weidevogelgrasland, kruiden- en faunarijk grasland en nat schraalland. Daarmee wordt het een belangrijke natuurverbinding tussen de Nieuwkoopse en de Vinkeveense Plassen. De NMU is als lid van de Stuurgroep De Wilnisse Bovenlanden betrokken bij de plannen.

De afgelopen jaren zijn er al diverse werkzaamheden uitgevoerd in de Wilnisse Bovenlanden om de natuurverbinding te maken, met bijdragen van de provincie Utrecht.

In 2015 is het oostelijk deel van het gebied ingericht. Er vinden nog herstelwerkzaamheden plaats op de lage plekken in de percelen. Er wordt nog wat land ingezaaid en het westelijk gedeelte van de Bovenlanden wordt ingericht. Voorafgaand aan de werkzaamheden is, net als vorig jaar, een ecologische toets uitgevoerd in verband met het broedseizoen. Er zijn geen nesten aangetroffen op de percelen waar het werk start. Eind 2016 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Natuurnetwerk Nederland

De Wilnisse Bovenlanden leveren straks een belangrijke bijdrage aan het Natuurnetwerk Nederland. Dit netwerk is ontwikkeld omdat de natuur in Nederland erg versnipperd is geraakt, waardoor het aantal soorten planten en dieren sterk is afgenomen. Het netwerk vormt een verbinding tussen bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden. Het leefgebied van planten en dieren wordt hierdoor weer groter en rijker.

De Stuurgroep De Wilnisse Bovenlanden regisseert namens Gebiedscommissie Utrecht-West de inrichting van het gebied. In de stuurgroep zitten de gemeente De Ronde Venen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer, ANV de Utrechtse Venen, LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De provincie Utrecht is adviserend lid.