Natuur- en milieuorganisaties: bouw windturbines moet beter en sneller

juni 4, 2013

Natuur- en milieuorganisaties: bouw windturbines moet beter en sneller

Negen natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties, willen snel meer duurzame energie en ook windenergie. Ze vinden dat de Structuurvisie Wind op Land (SWOL) op diverse punten veel beter kan en doen suggesties om de bouw van windmolens te verbeteren en te versnellen.

Om windenergie te laten groeien tot de ambitie van 6000 Megawatt (MW) in 2020 moet er in Nederland driemaal zoveel windenergie worden opgewekt op land dan nu. Om dit te kunnen bereiken, is het volgens de organisaties noodzakelijk om op korte termijn aan de slag te gaan met haalbare, concrete locaties waar lokaal draagvlak voor is. Op die manier voorkomen we langdurige en heilloze procedures waardoor de ambitie niet wordt gehaald.

De natuur- en milieuorganisaties stellen het volgende voor:

Laat de burgers profiteren van windenergie

Om mogelijk te maken dat bij elk nieuw windpark ook burgers ervan profiteren stellen de natuur- en milieuorganisaties voor om dat in de energiewet op te nemen.

Investeer in lokaal draagvlak

Het creëren van draagvlak is de sleutel om de windambitie te kunnen waarmaken. Dat kan door omwonenden nadrukkelijk mee te laten doen bij de realisatie van de windparken. Dat vraagt om een op maat gesneden creatief planproces waarin ruimte is voor ideeën die vanuit de burgers zelf komen. Het rijk wordt gevraagd om daarvoor spelregels te maken.

Schrap een tweetal locaties in het IJsselmeer

In het IJsselmeergebied moet meer dan de helft van de Nederlandse windambitie worden gerealiseerd (zie de brief van de organisaties). De organisaties vinden dat niet in verhouding staan tot de belangrijke natuur- en landschapswaarden in dit gebied.
De organisaties roepen op om de beoogde locatie Noordoost IJsselmeer en de locatie Houtribdijk te schrappen. Turbines op deze plek zullen naar verwachting grote gevolgen hebben voor vogels en zijn strijdig met het rijksbeleid voor de Waddenzee, Natura 2000 en het IJsselmeer.

Verbeter de planvoorbereiding

De voorbereiding van de plannen schiet volgens de organisaties ernstig tekort. Cruciale punten zoals de invloed op natuur en verstoring van de radar zijn niet of nauwelijks onderzocht. Hierdoor is de kans groot dat vele locaties tijdens de verdere planvoorbereiding sneuvelen. Door nu goede voorbereidingen te treffen, wordt de tijd die daarmee gemoeid is straks dubbel en dwars ingehaald. Bovendien wordt de kans op het behalen van de ambitie vergroot en neemt de overheid haar doelstellingen op het gebied van natuur en landschap serieus.