Meer geld voor agrarisch natuurbeheer

juni 23, 2017

Meer geld voor agrarisch natuurbeheer

Staatssecretaris Van Dam liet op 22 juni de Tweede Kamer weten € 20 miljoen extra vrij te willen maken voor agrarisch natuurbeheer. De NMU is blij met het extra geld. Agrarisch natuurbeheer is onmisbaar voor behoud en versterking van de soortenrijkdom in het landelijk gebied.

BoerenNatuur.nl, de landelijke vereniging van alle 40 agrarische collectieven, is ook blij met het extra geld. Volgens voorzitter Alex Datema staan die collectieven te popelen om, samen met provincies en terreinbeherende organisaties aan de slag te gaan met dit extra budget.

Hierdoor kunnen boeren die tot nu toe niet mee konden doen vanwege het beperkte budget, alsnog aan de slag. De huidige deelnemers kunnen hun beheer intensiveren en vergroten. Ook komt er meer ruimte voor het herstellen en versterken van ecologische verbindingen zoals heggen, houtwallen, sloten en oevers, die samen bijdragen aan een fraai. Bovendien kunnen de collectieven extra inspanningen leveren voor het herstel van de weide- en akkervogels zoals de grutto en de kievit.

Kansen natuurinclusieve landbouw

Daarnaast biedt het extra budget kansen om concreet aan de slag te gaan met de pilots ‘natuurinclusieve landbouw’, wat ook de NMU promoot. Regionaal kan nu worden uitgewerkt wat zinvolle en werkbare maatregelen zijn voor vergroening van de landbouw. Deze pilots leveren bouwstenen voor de invulling van een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020.

Bron: BoerenNatuur.nl