Landbouw kan veel klimaatvriendelijker

december 2, 2015

Landbouw kan veel klimaatvriendelijker

De onderhandelingen in Parijs over een nieuw klimaatakkoord zijn momenteel volop gaande. Regeringsleiders en vertegenwoordigers van vrijwel alle landen overleggen over maatregelen en doelstellingen voor een lagere uitstoot van broeikasgassen. De uiteindelijke inzet is de beperking van de opwarming  van de aarde tot maximaal twee graden.  

Ook in de landbouw komen broeikasgassen vrij, met name koolstofdioxide (CO2), methaan en lachgas. De belangrijkste bronnen van broeikasgassen in de land- en tuinbouw zijn de veehouderij (uit mest en bij de vertering van voeding door het vee) en de glastuinbouw (CO2-emissie door aardgasgebruik). De veehouderij is één van de sectoren die de meeste broeikasgassen uitstoot. Wereldwijd komt 18% van de uitstoot aan broeikasgassen uit de veehouderij, voor Nederland is de bijdrage aan de emissie lager, namelijk ruim 8%.

Zonnepanelen

Agrariërs kunnen allerlei maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door het voer aan te passen of koolstof in de bodem vast te houden door het bodembeheer aan te passen. En ze kunnen natuurlijk zelf duurzame energie opwekken. De grote daken van de schuren zijn uitermate geschikt voor zonnepanelen. In november organiseerde de NMU samen met diverse partners informatieavonden voor boeren over zonnepanelen.  De opkomst op beide avonden was groot en daaruit blijkt wel dat boeren zeker interesse hebben in het opwekken van duurzame energie. Tijdens de avonden bleek tevens dat veel boeren met allerlei vragen zitten over de aanschaf en de plaatsing van de panelen. De NMU gaat bekijken hoe we Utrechtse boeren hierbij kunnen helpen en kunnen ontzorgen.

Kansen voor duurzame landbouw

Op 16 december a.s. organiseert de NMU een bijeenkomst over kansen voor duurzame landbouw. Tijdens deze bijeenkomst worden er workshops gegeven over duurzame innovaties. Twee daarvan gaan over innovaties op het gebied van energie en klimaat, namelijk kringlooplandbouw (vasthouden van koolstof in de bodem) en de Biomeiler (gebruik maken van warmte die vrijkomt bij de compostering van houtsnippers). Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.