‘Koppel fosfaatrechten aan grondbezit’

oktober 30, 2015

‘Koppel fosfaatrechten aan grondbezit’

Door het nieuwe fosfaatrechtenstelsel dreigt de melkveehouderij verder te intensiveren in plaats van te ontmoedigen. Dat schrijven de natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties, aan staatssecretaris Dijksma. De organisaties pleiten daarom voor een fosfaatrechtensysteem dat gekoppeld wordt aan de hoeveelheid grond die een boer bezit.

Sinds 1 april 2015 is de zuivelquotering in Europa afgeschaft. Mede hierdoor groeit de Nederlandse melk- en mestproductie. In 2015 lijkt het landelijk fosfaatplafond te worden overschreden. Om de toename van de hoeveelheid fosfaat van melkvee te begrenzen heeft staatssecretaris Dijksma aangegeven dat er een nieuw systeem komt. Voor elk melkveebedrijf wordt vastgesteld hoeveel fosfaat er maximaal per jaar geproduceerd mag worden. Die hoeveelheid wordt in de vorm van fosfaatrechten toegekend aan het betreffende bedrijf

Intensivering gestimuleerd in plaats van ontmoedigd

Het fosfaatrechtenstelsel kan op twee manieren ingevuld worden: forfaitair of bedrijfsspecifiek. Bij een bedrijfsspecifieke invulling is de kans reëel dat melkveehouders alleen gaan sturen op minder fosfaat, bijvoorbeeld door het gebruik van fosfaatarm voer. Zo kunnen zij de melkproductie verhogen, terwijl het stikstofplafond wordt overschreden en de ammoniak- en broeikasgasemissies toenemen. Ook komen koeien vaker op stal te staan, met negatieve gevolgen voor de ammoniakemissie. Hierdoor bestaat niet alleen de kans op verdere intensivering van de melkveehouderij, maar ook op meer uitstoot van andere schadelijke stoffen.

De natuur- en milieuorganisaties dringen er daarom bij de staatssecretaris op aan om te kiezen voor de forfaitaire optie. Daarbij wordt de hoeveelheid fosfaat die een melkkoe produceert (via poep en winden) gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid fosfaat voor een melkkoe met een bepaalde melkproductie.

Koppeling fosfaatrechten en grondbezit

Ook pleiten de natuur- en milieuorganisaties voor een grondgebonden melkveehouderij. Hierbij vindt de productie van voer en mest in een lokale kringloop plaats en kunnen de koeien in de wei lopen. De natuur- en milieuorganisaties dringen aan op een koppeling tussen fosfaatrechten en de hoeveelheid grond die een boer bezit. Zo kunnen alleen melkveehouders die over voldoende grond beschikken het aantal koeien uitbreiden en fosfaatrechten krijgen of kopen.

Lees meer: