Huurders willen meer zekerheid over woonlasten bij renovatie

oktober 14, 2014

Huurders willen meer zekerheid over woonlasten bij renovatie

Bij energiebesparende renovaties moeten huurders meer zekerheid krijgen over de besparing op hun woonlasten. Dat was één van de conclusies van het levendige Jan de Jong debat dat huurdersorganisatie De Bundeling en de NMU op 1 oktober organiseerden.

Het was op 1 oktober een zeer levendig debat tussen vertegenwoordigers van de huurders (STOK en HSWB), directies van Mitros en Bo-Ex, wethouder Jansen, gemeenteraadsleden (PvdA, D66, GroenLinks, SP en Student en starter), de Stroomversnelling, de Woonbond en vele anderen. Het eerste thema vormden de mogelijkheden voor woonlastenbeperking via het project Nul-op-de-meter. Na de pauze kwam de betaalbaarheid van de Utrechtse huurwoningen aan de orde. In totaal namen 65 mensen deel aan de bijeenkomst.

Vooruitlopend op het verslag geven we alvast de belangrijkste conclusies die De Bundeling op het eind van het debat heeft geformuleerd:

Nul-op-de-meter

  1. Toepassing voor vooroorlogse woningen is lastig, zowel bouwkundig als wat betreft het uiterlijke karakter;
  2. De huurder moet meer zekerheid krijgen over de woonlastenbesparing bijvoorbeeld in de vorm van een woonlastenwaarborg;
  3. Het beleid van de corporaties om bij mutatie de huur op te schroeven dreigt de woonlastenbesparing weer teniet te doen, vooral omdat de woningen volgens het woningwaarderingssysteem meer punten krijgen. Dit maakt huurders terughoudend en kan afbreuk doen aan de sociale voorraad.

Betaalbaarheid

  1. De Bundeling is verheugd dat woningcorporaties met de gemeente en de huurdersorganisaties afspraken willen maken over de benodigde aantallen woningen in verschillende huurcategorieën, ook al leggen zij zich nog niet vast op aantallen of percentages. Aanwezige raadsfracties zullen dit zo nodig ondersteunen met moties.
  2. Het in kaart brengen van de woonlastenproblematiek in Utrecht moet leiden tot een gedeelde visie wat we wel en niet aanvaardbare woonlastenquotes vinden, en vervolgens dient besproken te worden op welke wijze deze gerealiseerd kunnen worden.
  3. De Bundeling brengt regelmatig adviezen uit in het Driepartijenoverleg en op RaadsInformatieAvonden. Raadsleden onderschreven dat er meer met deze adviezen gedaan moet worden en dat De Bundeling een steviger positie moet krijgen in het overleg met gemeente en corporaties.
  4. Gemeente en corporaties willen graag met de huurdersorganisaties om tafel. Dan moeten die ook voldoende faciliteiten krijgen om een goede kwaliteit te kunnen bieden, daarom geen bezuinigingen meer op het budget van De Bundeling.