Gemeenteraad Nieuwegein wil meer ambitie bij energiebesparing

mei 27, 2016

Gemeenteraad Nieuwegein wil meer ambitie bij energiebesparing

De gemeente Nieuwegein moet ambitieuzer inzetten op het energiezuiniger maken van huurwoningen, door hierover goede afspraken te maken met woningcorporaties en huurders. Een motie met de strekking werd op 26 mei aangenomen door de gemeenteraad. De NMU is blij dat haar eerdere suggesties voor prestatie-afspraken deels zijn overgenomen.

nieuwegein
Bron: gemeente Nieuwegein

De NMU roept gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties op ambitieuze afspraken te maken in de jaarlijks terugkerende prestatie-afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurders. Daartoe stuurde zij dit voorjaar alle gemeenten (colleges en raden) een brief met een aantal heel concrete suggesties hiertoe.

‘Meer ambitie en lef nodig in Nieuwegein’

De lokale fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en Verenigde Senioren Partij pakten dit op door hierover op 26 mei een motie in te dienen. Daarin roepen ze het college van b&w op om ‘met meer ambitie en lef in te zetten op duurzaamheid’ in de nieuwe prestatie-afspraken. Concreet moeten woningen energiezuiniger worden en moeten corporaties huurders helpen bij het plaatsen van zonnepanelen.

Brede steun voor motie

De motie werd mede gesteund door CDA, ChristenUnie, SP en VVD. Slechts één partij, IedersBelang, stemde tegen. Er waren positief-kritische vragen over haalbaarheid, en over het effect dat dit kan hebben op de andere prestatieafspraken.

De NMU is verheugd dat de raad dit onderwerp heeft geagendeerd en hoopt op een mooie uitwerking hiervan de komende tijd in gesprekken tussen de drie partijen. Een ambitieuze lange-termijnaanpak in de sociale woningvoorraad is van wezenlijk belang om een klimaatneutrale gemeente Nieuwegein te realiseren in 2040!

Ontwikkelingen in andere gemeenten

De gemeente Bunnik is in gesprek met de Nul-op-de-Meter (NOM) Alliantie Utrecht om te kijken welke prestatieafspraken er te maken zijn en of zij de NOM kansenkaart kan inzetten voor de strategiebepaling op de langere termijn. Momenteel zijn er prestatie-afspraken in voorbereiding  die voortborduren op het sociaal woonbeleid van de gemeente. College en raad bekijken momenteel hoe de uitvraag aan de woningcorporaties (Portaal, SSH, Habion, LEKSTEDEwonen en Mitros) eruit komt te zien.

In het sociaal woonbeleid van Bunnik staan de volgende ambities verwoord:

  1. Sociale huurwoningen hebben in 2020 gemiddeld label B en zo min mogelijk label F en G, uitgezonderd de woningen van de SSH.
  2. Bij elk renovatieproject en nieuwbouwproject wordt onderzoek naar de haalbaarheid van nul-op-de-meterwoningen gedaan. Indien deze niet haalbaar blijken te zijn, wordt in overleg met de gemeente onderzoek gedaan naar alternatieven, zoals energieneutrale woningen.

De NMU is verheugd over deze afspraken, omdat dit de gesprekken voedt over de rol die NOM-renovaties kunnen spelen.  Daarnaast stelt de gemeente weer een nieuwe woonvisie op, die volgend voorjaar wordt vastgesteld. NMU is hierin gesprekspartner voor de gemeente.  Wethouder Rob Zakee heeft zowel Wonen als Duurzaamheid in zijn portefeuille en maakt graag vaart. Hij ziet het belang van het benutten van de onderhandelingen in de prestatie-afspraken om toe te werken naar een duurzame woningvoorraad.

In Utrecht is vanuit de gemeente aan woningcorporaties gevraagd expliciet aan te geven wat hun bijdrage is aan een klimaatneutrale gemeente in 2030. Met andere woorden: om meer inzicht te geven in de lange termijn planning. Walter Vette, adviseur vastgoed van Mitros: ‘De hoge ambities van de ‘stad’ en de huurders (onze belangrijkste stakeholders) zijn voor Mitros heel belangrijk en zorgen ervoor dat de eigen ambities verder aangescherpt worden.’

De gemeente Amersfoort bepaalt op korte termijn de duurzaamheidsparagraaf van de prestatieafspraken die al eerder in grote lijnen ondertekend werden. Volgens deze eerdere afspraken gaat De Alliantie in de periode 2016-2020 minimaal 1500 woningen renoveren tot gemiddeld label B en ook de haalbaarheid van een pilot met 10 NOM-woningen beoordeelt. Omnia verduurzaamt in deze periode minimaal 100 woningen en zet in op gemiddeld label B voor haar hele bezit in 2020. Portaal brengt minimaal 1250 woningen naar gemiddeld label B en heeft als uitgangspunt om in nieuwbouw NOM-woningen te realiseren.

Pauline Sparenburg, senior adviseur milieubeleid: ‘De gemeente Amersfoort wil in 2030 CO2-neutraal zijn. De sociale huursector heeft een belangrijk aandeel in deze opgave. Wij zien kansen om de verschillende opgaven, betaalbaarheid en duurzaamheid, aan elkaar te koppelen en vaart te maken. We willen graag verder in gesprek met woningcorporaties en huurders om uit te diepen hoe we dat kunnen realiseren en welke rol NOM-renovaties hierin spelen. Om de vraag te beantwoorden hoe bijvoorbeeld aantallen NOM-renovaties zich verhouden tot aantallen label B-renovaties, organiseert de gemeente samen met de NMU en de NOM Alliantie Utrecht op 27 juni een sessie specifiek over dit thema.’ Benut deze mogelijkheid!

Concluderend

Al met al: het maken van prestatie-afspraken biedt een goede mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over ambities, prioriteiten, planning, rolverdeling en welke hindernissen uit de weg geruimd moeten worden. De drie partijen hebben elkaar nodig om vaart te kunnen maken.  Als u vanuit gemeente, huurdersorganisatie of woningcorporatie ondersteuning kunt gebruiken bij het vormgeven van de duurzaamheidsparagraaf van de prestatieafspraken, dan denkt de NOM Alliantie Utrecht graag mee. U kunt hiertoe contact opnemen met Ieke Benschop van de NMU.

Lees de speciale nieuwsbrief

Het bovenstaande artikel is ook te lezen in de speciale nieuwsbrief van de Nul-op-de-meter-Alliantie Utrecht. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom Nul-op-de-meter in de provincie Utrecht, abonneer u dan op deze nieuwsbrief!