Duurzame schaalvergroting, kan dat?

augustus 17, 2015

Duurzame schaalvergroting, kan dat?

Gespecialiseerde landbouwbedrijven kunnen zich het beste richten op biodiversiteit, het sluiten van kringlopen en hun relatie met het landschap, en niet alleen op verdere schaalvergroting. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving in een rapport. Ook de voormalige Wageningse hoogleraar Pablo Tittonell pleit voor minder intensivering en het meer gebruikmaken van natuurlijke principes.

Schaalvergroting is een continue trend in de Nederlandse landbouw. Het aantal landbouwbedrijven neemt af en de bedrijven die overblijven worden steeds groter. Dit leidt tot een grote leegstand van verouderde agrarische gebouwen.

Bedrijven gaan zich ook steeds meer specialiseren in één bedrijfstak. Uit het adviesrapport over duurzame landbouw van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) blijkt dat het grootste deel van de Nederlandse landbouwbedrijven bestaat uit zogenaamde gespecialiseerde rurale bedrijven (bv. melkvee of fruitteelt). Dit zijn vooral gezinsbedrijven. Voor het voortbestaan van die bedrijven is schaalvergroting en specialisatie van belang. Maar daarmee komen deze bedrijven volgens het Rli steeds meer op gespannen voet te staan met het traditionele agrarische landschap. De schaal van het bedrijf past niet meer bij de schaal van het landschap.

Voor een duurzame toekomst voor de gespecialiseerde bedrijven ligt de uitdaging volgens de Rli vooral op het vlak van het behoud van de biodiversiteit, het sluiten van de kringlopen en de relatie met het landschap. Deze bedrijven zouden in de toekomst ook andere activiteiten kunnen ontplooien, zoals het opwekken van energie of het beheren van grote stukken natuur.

Ecologische intensivering

Over de noodzaak van schaalvergroting van de Europese landbouw ten behoeve van de wereldvoedselvoorziening wordt getwist. De voormalige Wageningse hoogleraar Pablo Tittonell bijvoorbeeld, pleit juist voor minder intensivering in de Europese landbouw. Voor de wereldvoedselvoorziening zijn de kleine bedrijven in minder ontwikkelde landen veel belangrijker. Van alle landbouwbedrijven in de wereld is volgens Titonell 97% kleiner dan twee hectare, terwijl zij meer dan de helft van het voedsel produceren.

Die kleine bedrijven zouden daarbij veel meer gebruik moeten maken van natuurlijke principes, zoals gewasrotatie en biologisch herstel van bodems.  Tittonell noemt dit ecologische intensivering.