De Groene Belofte. Alle filmpjes.

januari 17, 2014

De Groene Belofte. Alle filmpjes.

Maar liefst 20 (kandidaat) raadsleden stuurden hun ‘groene belofte’ naar de NMU. Van de tien beste maakte Serge Calon voor de NMU leuke filmpjes. Bekijk ze en stem op het beste idee! Je kon stemmen tot woensdagmiddag 12.00 uur.

De winnaar wordt op de Avond van de Groene Belofte bekend gemaakt. Ook de andere ideeen die zijn ingediend, krijgen op deze avond aandacht. Op de Avond van de Groene Belofte (in De Kargadoor Utrecht, woensdag 22 januari, vanaf half 8) kunnen (kandidaat) raadsleden inspiratie op doen in interessante workshops.

Hieronder de toelichting en de filmpjes waarop je kunt stemmen. Stemmen kan je hiernaast! (rechts)

1. Langdurig lege winkels komen beschikbaar voor de verkoop van streekproducten. Arne Schaddelee – ChristenUnie, Houten

 

“Langdurig lege winkels komen beschikbaar voor de verkoop van streekproducten. Enerzijds tegen winkelleegstand, anderzijds wil ik streekproducten meer podium geven en toegankelijker en bereikbaarder maken voor meer consumenten.

Houten kampt met lege winkelpanden. Leegstand is verspilling, en verspilling is niet duurzaam. Bovendien geeft mijn idee een impuls aan de verkoop van streekproducten. Deze zijn duurzaam, alleen al door de vermindering van transportbewegingen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Het is innovatief, want het combineert een probleem (leegstand) en een uitdaging (streekproducten) op een slimme manier.
People – dienstbaar aan stedelingen die geen lege winkels, maar streekproducten kunnen komen. Planet – minder uitstoot, betere benutting winkeloppervlak. Profit – in potentie winstgevend.

Het idee is kopieerbaar naar andere gemeenten. Iedere streek heeft streekproducten en iedere gemeente kampt met leegstand. In 4 jaar kan het idee zeker worden opgestart. Laat de gemeente een coöperatieve vereniging faciliteren van producenten in de regio en schrap regels die een belemmering vormen. Bijvoorbeeld omdat ze te scherpe eisen stellen aan diversiteit van het winkelaanbod en met regels die ketens bevoordelen. Dus: Doen!”.

2. Gratis tuin voor bijstandsgerechtigen. Sociale stadslandbouw. Noëlle Sanders – D66, Amersfoort

 

“Ik ga voor stadslandbouw waarbij ik bijstandsgerechtigden een gratis tuin wil geven en waarbij overproductie naar de voedselbank gaat zodat zij ook een belangrijke rol krijgen. GFT-afval uit de buurt wordt gecomposteerd waardoor dit kostenbesparend werkt.

Mijn initiatief is een grootschalige aanpak van stadslandbouw. Een combinatie van een tuin voor bijstandsgerechtigden, stadslandbouw op lege plekken, een stadslandbouwkaart, een groenfonds voor initiatieven op het gebied van stadslandbouw in leegstaande kantoorpanden en bedrijfspanden.

Zelf voedsel produceren vermindert de CO2 uitstoot. Meer groen is gezond, kinderen leren over de herkomst van voedsel. Daardoor leren ze gezonder eten, het leidt tot minder obesitas. Samen koken is ook een mogelijkheid. Composteringsmogelijkheid voor GFT-afval in de buurt (scheelt kosten in ophalen en verbranden).

Het idee is dat de bijstandsgerechtigden zoveel voedsel kunnen produceren dat de rest naar de voedselbank kan gaan.
Leegstaande (bouw)grond kan hergebruikt worden zolang er niet wordt gebouwd, buurtcohesie kan worden versterkt. Dat kan een infrastructuur neerleggen die ook belangrijk wordt voor zorg en andere zaken die gedeeld kunnen worden.
Het is goed kopieerbaar naar andere gemeenten en op te starten in komende vier jaar.”

3. Energiefonds voor scholen en sportverenigingen. Baerte de Brey – VVD, Utrechtse Heuvelrug

 

“Geld waarmee gemeente oorspronkelijk haar CO2 -emissie wilde afkopen wordt in een fonds gestopt waaruit lokale sportverenigingen en scholen zonnepanelen op hun daken kunnen leggen. Voor elektriciteit, warm water etc. Het gevolg is een lagere energierekening. Dat levert geld op: voor de helft voor de club/ school en andere helft vloeit terug naar het fonds.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug was van plan haar CO2-emissie af te kopen. Goed bedoeld, maar zo’n afkoop is telkens slechts éénmalig voor dat jaar en buiten de gemeentegrenzen. Daarom wil de VVD een fonds waaruit lokale sportverenigingen en scholen zonnepanelen op hun daken kunnen leggen. Voor elektriciteit van bijvoorbeeld lokaal- en veldverlichting. Of warm water voor de douche na de wedstrijd in plaats van een hoge gasrekening! De lagere energie rekening die daar direct het gevolg van is, zal voor de helft voor de club/school zijn en de andere helft vloeit terug naar het fonds.

Hierdoor zal dit initiatief ook bij andere organisaties kunnen worden ingevoerd en aldus als een olievlek verspreiden over de Utrechtse Heuvelrug. Er zijn al wat stappen gezet, met sportverenigingen, gemeenteambtenaren, lokale aannemers en dergelijke.
Kortom, dit is niet alleen een initiatief dat goed is voor het milieu en lagere energierekeningen, maar het heeft ook veel lokale samenwerking opgeleverd: positieve energie!”

4. Stimuleren duurzame burgerinitiatieven via Gala voor het Groene Peloton. Matthijs Sienot – D66, Utrecht

 

“Meer aandacht voor duurzame burgerinitiatieven, bijvoorbeeld door middel van het Gala voor het Groene Peloton. Verduurzamen van onze economie is nog een hele tour: we redden het niet alleen met koplopers, ook peloton moet in beweging komen. De gemeente moet innovatieve projecten van burgers, organisaties en bedrijven te herkennen en erkennen en zo goed mogelijk te faciliteren.

We kunnen hiervoor bijvoorbeeld inspelen op de publiciteit rondom de start van de Tour de France in Utrecht met een competitie voor duurzame initiatieven: het Gala van het Groene Peloton.

Inwoners, organisaties, instellingen of bedrijven kunnen initiatieven insturen die direct bijdragen aan het vergroenen van de Utrechtse economie (energiebesparing, schone lucht, opwekken schone energie, hergebruik van grondstoffen). De 5 beste ideeën worden geselecteerd voor crowdfunding. Bedrijven kunnen ideeën adopteren en ‘vrijwilligersuren’ van hun personeel beschikbaar stellen.

De goede ideeën die dit oplevert worden bovendien daadwerkelijk uitgevoerd. Ook kennis en kunde van lokale bedrijven en organisaties worden benut, wat de kans op een succesvolle implementatie van de ideeën verder vergroot.
Het elegante aan een publiekscompetitie is bovendien dat de winnende ideeën op zichzelf al goed zijn voor de mensen (‘people’), anders is de kans klein dat ze worden gekozen.

Daarnaast zullen mensen ook kiezen voor ideeën met een aantrekkelijk rendement (‘profit’), bijvoorbeeld door lagere lasten voor energie of omdat er een bedrijf of organisatie ineens geld wil betalen voor een grondstof die eerst als ‘afval’ werd weggegooid. Tenslotte komt een idee alleen in aanmerking voor de competitie als er aantoonbaar ecologische winst wordt behaald (‘planet’). Het idee is kopieerbaar en uitvoerbaar.”

5. Geld uit afval door meer te scheiden en samen te werken. Mirjam Verbruggen – De Ronde Venen Belang, De Ronde Venen.

“Meer afvalscheiding levert een financiële besparing op. We willen het afvalbeid met meerdere gemeenten afstemmen om efficiënter te werken. Ons voorstel is ook om de Pauwbedrijven in te schakelen bij het duurzaam scheiden van afval. We willen de kringloopwinkel uitbreiden en zorgen dat oude apparaten vaker gerepareerd worden.

In de Ronde Venen heb je de Pauwbedrijven, dit is een bedrijf voor mensen die een beschermende werkomgeving nodig hebben. Die willen we veel meer inschakelen in de kringloopwinkel en bij het repareren van oude apparaten.

Voor een efficiënt afvalbeleid is het nodig dat gemeenten onderling samenwerken om nog beter en meer afval te kunnen scheiden.

6. Ontvlechten van fietsroutes. Bram Fokke – D66, Utrecht.

“D66 wil fietsroutes in Utrecht ontvlechten. Momenteel liggen veel hoofdfietsroutes langs drukke autowegen, waardoor zowel fietsers en auto’s continu op elkaar wachten. D66 wil fietsroutes zo aanpassen dat fietsers en auto’s elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen.

Dat is veiliger voor fietsers en prettiger voor automobilisten. De afgelopen jaren heb ik mij als raadslid voor D66 met succes ingezet voor extra geld hiervoor. Ik wil in de komende jaren zorgen dat dat geld niet op de plank blijft liggen.

Veilige, comfortabele en herkenbare fietsroutes zorgen voor een hoger fietsgebruik, wat Utrecht op tal van manieren duurzamer maakt. Een hoger fietsgebruik leidt tot een lager aantal voertuigkilometers, wat goed is voor de luchtkwaliteit. Fietsen nemen minder ruimte in dan auto’s en bussen waardoor er meer ruimte over is voor voetgangers en groen.
Ten slotte is fietsen gezond en draagt het daarmee bij aan een duurzaam leven.
Nog te vaak worden fietsroutes aangelegd langs hoofdroutes voor autoverkeer. De benodigde doorbraak is dat fietsers niet worden gezien als langzame automobilisten, maar als een eigen modaliteit met eigen kansen en uitdagingen.

People: Ontvlechten zorgt voor meer veiligheid, wat weer een positief effect heeft op het fietsgebruik. En met een hoger fietsgebruik keert de menselijke maat terug in de stad.
Planet: Fietsers stoten geen fijnstof, NOx of CO2 uit (1) en zijn ook nog eens gezonder. Minder interacties tussen fiets en auto betekent ook nog eens dat het autoverkeer beter doorstroomt, wat ook een positief effect heeft op de luchtkwaliteit.

Profit: Het ontvlechten van fietsroutes vergt investeringen. Een fietspad is niet kostbaar, maar bij drukke verkeersaders is een brug of een onderdoorgang nodig. Het mes snijdt echter aan twee kanten: Niet alleen fietsers profiteren, wat gepaard gaat met aanzienlijke maatschappelijke baten maar ook de betere doorstroming van auto’s en bussen vertaalt zich in minder voertuigverliesuren en lagere exploitatielasten.
Het is zeker realistisch om binnen vier jaar duidelijke verbeteringen te zien. De Fietsersbond heeft concrete plannen. Door geld vrij te maken en te beginnen met ‘low hanging fruit’ kan binnen vier jaar een flinke slag worden gemaakt.”

7. Omgekeerd inzamelen van afval. Monique Bollen – GroenLinks, Utrecht.

 

,,GroenLinks gaat bewoners belonen voor het scheiden van afval. We gaan niet het restafval, maar het gescheiden afval aan huis ophalen, omgekeerd inzamelen dus. We willen voortzetting van een proef in Lunetten (Het Nieuwe Inzamelen) en die uitrolen naar meerdere wijken. In het kort komt het erop neer dat bewoners het restafval naar een container brengen en verschillende stromen gescheiden afval thuis worden opgehaald. De voorlopige resultaten laten een stijging zien van de hoeveelheid gescheiden opgehaald afval.

In Lunetten is per huishouden GFT gestegen van 72 naar 80 kg en plastic van 5 naar 27 kg per jaar. Bewoners zijn in het algemeen tevreden met deze proef, maar dit neemt niet weg dat er nog diverse verbeterpunten bestaan. GroenLinks wilt, gezien de positieve reacties en de behaalde goede resultaten, het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval verder uitrollen naar andere wijken in de gemeente Utrecht.

Afvalstoffen, zoals papier en karton, plastic verpakkingsmateriaal en GFT is prima te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. En hoe meer we dit afval scheiden hoe minder restafval verbrand hoeft te worden. Dat is goed voor het milieu. Met het omgekeerd inzamelen wordt het scheiden van afval beloond en daarmee meer afval gescheiden aangeboden. Het gescheiden afval wordt thuis opgehaald, het beetje restafval mag de bewoner zelf naar een ondergrondse container brengen.

We scheiden gelukkig steeds meer en beter ons huishoudelijk afval. Dat is mooi! Alleen hoe fanatieker je het afval scheidt, hoe meer afval je zelf weg moet brengen. Te scheiden afval bij het restafval gooien is dan heel verleidelijk. En dat is juist wat we met dit initiatief van GroenLinks doorbreken. Juist het restafval moet je wegbrengen, goed scheiden wordt daardoor direct beloond. De eerste resultaten laten ook zien dat het werkt.

Utrecht is trots op de ingezette proef in Lunetten en positief verrast met de behaalde resultaten. We zien dit als een mooie stap richting een stad waar afval niet meer bestaat, een stap richting de circulaire economie.”

8. Ruim baan voor de fiets. Jeroen Bulthuis – GroenLinks, Amersfoort.

 

,,Ruim baan voor de fiets in Amersfoort. Meer snelle, vrijliggende fietspaden, fors meer parkeerplek voor de fiets, meer voorrang ten opzichte van gemotoriseerd verkeer.

Amersfoort is een mooie compacte stad waarin alle afstanden in principe goed te fietsen zijn. In zo’n stad zou met de de fiets gaan het uitgangspunt moeten zijn. Als meer mensen dat doen, is dat goed voor de gezondheid van mensen (omdat mensen meer bewegen en de luchtkwaliteit verbeterd), wordt de leefbaarheid vergroot (omdat er minder stank en geluidsoverlast is van auto’s) en is er minder ruimte nodig voor wegen en parkeerplaatsen. Ook is het beter voor het milieu omdat er minder CO2-uitstoot is en bovendien is fietsinfrastructuur nog een stuk goedkoper ook!

De fiets zelf is niet nieuw, maar het idee om de fiets als basis te nemen voor de mobiliteit binnen de stad wel. Ook is het toenemende gebruik van de E-bike een nieuw gegeven. Dit vraagt om een andere benadering van fietsmobiliteit. De actieradius van fietsers is namelijk veel groter geworden en de snelheid waarmee mensen fietsen ligt een stuk hoger. Hierdoor wordt de fiets voor meer mensen een serieus alternatief voor de auto, zeker binnen de stad. Bovendien stelt dit andere eisen aan fietspaden; er zijn bijvoorbeeld meer ‘fietssnelwegen’ met 2×2 rijstroken nodig waar mensen zonder obstakels door kunnen fietsen zonder andere fietsers in gevaar te brengen. Ook is er meer behoefte aan veilige, overdekte stallingen voor de vaak duurdere E-bikes.
Het idee is kopieerbaar naar andere gemeenten en kan binnen de komende vier jaar worden gerealiseerd.”

9. Aanpak verstening voortuinen en schoolpleinen. Hiske Land – GroenLinks, Amersfoort.

 

,,Groen in plaats van stenen. Actief de verstening van (vooral) voortuinen en schoolpleinen aanpakken. Daarbij samenwerken met scholen  en bewoners etc.

Ik beloof: groen terug in de straat. Wij gaan in een aantal wijken van Amersfoort met bewoners actief de steeds verder oprukkende verstening van (vooral) voortuinen en schoolpleinen aanpakken: groen in plaats van stenen. Start met de wijkwethouders en basisschoolleerlingen, ondersteund door MBO.

Dat is duurzaam: naast a. een impuls op het gebied van sociale cohesie in deze sociaal—economisch zwakkere wijken op het gebied van sociale cohesie, b. betrokkenheid bij groen door leerlingen en MBO-stageplekken wil ik met deze actie vooral een bijdrage leveren aan en aandacht vragen voor ‘ruiimte voor water’: steeds meer tuinen raken versteend, hele straten zonder een spat groen op de bodem, waardoor regenwater niet meer in de bodem weg kan zakken. (En tevens: groen als schild tegen hittestress).

Het is een tastbare manier waarop mensen zien dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van hun buurt, en aan kleinschalige maatregelen die de effecten van klimaatveranderingen kunnen beperken.
Voor een deel is het (nuttige) symptoombestrijding (want aan de grote problematiek verandert het niets). Kleinschalige bijdrage aan de drie ‘p‘s (people, planet, profit).
het is zeker inzetbaar op andere plaatsen: opstart is binnen een jaar te realiseren (voorjaar 2015). Samenwerking met de in de stad aanwezige natuur- en postzegeltuinen.”

10. Terugdringen energieslurpende apparatuur in studentenhuizen. Samir Španja – PvdA, Utrecht.

,,Flink terugdringen G-label apparatuur in studentenhuizen. Zorgen dat juiste partijen met elkaar in contact komen en hen uitdagen energiekosten te verlagen en duurzame apparatuur te gebruiken.

Utrecht is een stad met een grote studentenpopulatie. Een groot gedeelte van deze studenten woont op kamers waar ze hun huur inclusief energierekening betalen, of het verbuik via een collectieve meter bepaald wordt. Het gevolg is dat de studenten zich niet bewust zijn van hun eigen energieverbruik.

Als we om ons heen kijken zien we dat op deze kamers en huizen veel verouderde en niet duurzame apparaten staan. Deze energieslurpers krijgen vooral een tweede leven omdat een student over een kleine beurs beschikt en oude apparaten goedkoop of gratis te krijgen zijn. In combinatie met het feit dat de energiekosten niet transparant zijn in de huurprijs, merkt de student niet direct hoeveel extra energie op deze manier verbruikt wordt.
Een volksvertegenwoordiger zijn betekent voor mij verbindingen leggen en bruggen slaan.

Ik zou de verhuurders en organisaties, waaronder verhuurbedrijven van apparatuur, willen aansporen, verbinden en in overleg dan wel gesprek laten gaan om te kijken naar de mogelijkheden om de energiekosten te verlagen, door meer duurzame apparatuur ter beschikking te stellen. Deze nieuwe betere en duurzame elektrische apparaten kunnen dan gefinancierd worden, doordat de energierekening omlaag gaat. Maar ergens moet er een begin komen!

De doelstelling is zo min mogelijk G-label apparatuur in studentenhuizen!
Ik voel me geroepen als voorzitter van de grootste groep studenten en startershuurders in de Stad Utrecht en kandidaat voor de gemeenteraad om hier mijn “energie” in te steken.
Dit levert een bijdrage aan duurzaamheid omdat het energieverbruik omlaag gaat.

Studenten die de oude koelkast van oma krijgen hebben geen besef van de belasting op het milieu van dit apparaat. Dit is een nieuwe invalshoek om mensen algemeen en studenten in het bijzonder meer milieubewust te maken.
Mensen zien zelf soms niet waar de mogelijkheden tot groene huishouding ligt. Men wacht tot dat politiek (lees overheid) grootschalige projecten oppakt en het initiatief neemt. Met dit initiatief wil ik de inwoners, bedrijven en verhuurders stimuleren om zelf bij te gaan dragen tot duurzame samenleving.

Het idee is kopieerbaar naar andere gemeenten en andere doelgroepen. De studentenpopulatie is het begin, maar de aanschaf van apparaten met een energie label A promoten kan overal toegepast worden.”

Stemmen

Dit zijn de filmpjes. Stemmen kan je  via onze poll rechts boven op deze pagina. Op via de homepage.

Ook goede ideeen, maar geen filmpje

Er zijn ook ideeën ingeleverd die het (net) niet gehaald hebben (hele goede ideeen!)

De Jury

Alle stemmen tellen mee! De jury oordeelt over de vijf filmpjes met de meeste stemmen.

De jury bestaat uit:

Karin Fokker
– Oud-politica (Provinciale Staten Utrecht en Gemeenteraad Driebergen)
– voorzitter Gebruikersplatform Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
– lid Raad van Advies NMU
Wendy van Offeren
– Stichting Het Beekdal Amersfoort
– lid Raad van Advies NMU
Machteld Smits
– RTV Utrecht (Coördinator Externe Projecten)
– voorzitter Bevrijdingsfestival Utrecht