Beroep op Tweede Kamer: schrap verbreding Ring Utrecht

juni 23, 2016

Beroep op Tweede Kamer: schrap verbreding Ring Utrecht

De Kerngroep Ring Utrecht doet een beroep op de Tweede Kamer om de huidige plannen voor de Ring Utrecht in te trekken en te kiezen voor een ambitieuze inzet op slimme en duurzame vormen van mobiliteit in de regio. In de Kerngroep Ring Utrecht werken veel Utrechtse bewoners- en natuur- en milieuorganisaties samen, waaronder de NMU. De Tweede Kamer vergadert vandaag over de verbreding. 

Tweede Kamer
A27 Dak op Bak Amelisweerd

Samen met andere organisaties heeft de Kerngroep een gedegen zienswijze ingediend ten aanzien van het Ontwerp Tracébesluit, dat onlangs ter visie heeft gelegen. Nut en noodzaak van het 1200 miljoen kostende project zijn slecht onderbouwd, uitvoeringsrisico’s zijn onvoldoende in beeld gebracht en het plan betekent een hernieuwde aanslag op het landgoed Amelisweerd en het Kromme Rijngebied.

De zienswijze schrijfhulp op www.snelwegen-utrecht.nl en www.krachtvanutrecht-initiatief.nl is enkele duizenden malen bezocht. Een voorlopige schatting is dat er in totaal zo’n 1500 zienswijzen zijn ingediend of mede-ondertekend. De petitie (nu bijna 5.000 ondertekenaars) is nog steeds te ondertekenen; ook kan iedereen e-mails sturen naar Tweede Kamerleden.

Tweede Kamer

In een e-mail aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu wijst de Kerngroep op het feit, dat na de gemeente Utrecht nu ook de provincie Utrecht zich kritisch en bezorgd toont ten aanzien van de plannen en stevige voorwaarden stelt (zie de recent aangenomen motie van Provinciale Staten).

Recente rapporten van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving  bevestigen de uitkomst van de eerdere maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA) dat dit soort plannen niet rendabel zijn. Investeringen in slimme en duurzame mobiliteit in de regio zijn dat juist wel.

De Kerngroep doet een beroep op de Kamer om haar steun aan het project in te trekken en stad en regio via middelen voor de regionale OV MIRT verkenning te ondersteunen bij hun ambities op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.