Amersfoortse raad, geef groen licht voor uitwerking windenergie!

september 19, 2017

Amersfoortse raad, geef groen licht voor uitwerking windenergie!

Op 19 september vergadert de Amersfoortse gemeenteraad weer over windenergie in de gemeente. De NMU roept de raadsleden op om groen licht te geven voor uitwerking van de plannen. Het gaat dan om inpassing, communicatie en participatie.

Twee weken geleden was de NMU één van de acht insprekers. De NMU riep de raadsleden toen op om ambitie te tonen op gebied van uw eigen klimaatbeleid. En zorg te dragen voor een goed gevoerd participatieproces.

Oproep: Stem positief met eigen voorwaarden

In de aanloop naar het vevolgdebat benadrukt de NMU dat de raad in deze fase nog geen definitief ‘ja’ of ‘nee’ hoeft te zeggen tegen een plan voor windmolens op De Hoef en De Isselt. De plannen liggen simpelweg nog niet op tafel. Wel wordt er groen licht gevraagd voor een zorgvuldig inpassingsproces met de bijbehorende randvoorwaarden. Het college van B&W heeft hiervoor een voorstel gedaan; de raadsleden kunnen eventueel aanvullende voorwaarden meegeven.

Communicatie- en participatieproces starten

Pas als de gemeente dit groene licht geeft, kunnen de initiatiefnemers de wettelijk verplichte onderzoeken laten uitvoeren. En hun participatieproces starten. Wat er nu gebeurt, is dat er ‘van alles gonst’ in de gemeente; mensen zijn bezorgd, en doen (onjuiste) aannames. Er is dus veel behoefte aan objectieve informatie en een transparant proces. De initiatiefnemers staan te popelen om met hun communicatie- en participatiestrategie te starten. En wachten hiervoor op de gemeente.

Geen standaardmodellen, maar windmolens op maat

In het onderzoek voor de energielandschappen is de gemeente uitgegaan van een standaard windturbine. In de uitwerking zoeken de initiatiefnemers naar optimalisatie en maatwerk. De initiatiefnemers willen zich houden aan de wettelijke regels en waar mogelijk bovenwettelijke maatregelen nemen om overlast tegen te gaan. Tegenstanders spreken nu al over de benodigde afstand tot bebouwing (400 meter), maar dit is afhankelijk van de soort molen, de hoogte van de mast, de lengte en de soort rotorblad etc.

De initiatiefnemers zullen werken aan draagvlak en financiële participatie mogelijk maken, in de hele stad (niet alleen in hun eigen wijk). Ze hebben ook aandacht voor waardedaling van bebouwing bij de windmolens en ze staan open voor afstemming met omliggende gemeenten.

Transformatie en windmolens zijn te combineren

Dat de transformatie van kantoren naar woningen op bedrijventerrein De Hoef windmolens onmogelijk maakt, klopt niet. In de haalbaarheidsonderzoeken van de gemeente is met deze ontwikkeling al rekening gehouden. De beoogde windmolens op De Hoef staan daarom minimaal 400 meter van de Outputweg. Bij de transformatie van De Hoef is verduurzaming één van de doelen. Het zou mooi zijn als windmolens kunnen bijdragen aan deze verduurzaming!