Aanvalsplan om Nederlands landschap te behoeden

januari 27, 2017

Aanvalsplan om Nederlands landschap te behoeden

Foto: Joop Bouma, Culemborg
Foto: Joop Bouma, Culemborg

Een nieuw kabinet moet het Nederlandse landschap serieus gaan beschermen, vindt Natuurmonumenten. Landschapsbescherming zou daarvoor moeten worden vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet.

Natuurmonumenten overhandigde onlangs een ‘aanvalsplan voor het Nederlandse landschap’ aan staatssecretaris Van Dam (natuurbeleid). Veel burgers zijn volgens de indieners bezorgd over aantasting van de landschappelijke kwaliteiten van Nederland. Natuurmonumenten wil dat verantwoordelijkheid voor de landschappen komt te liggen bij het ministerie van infrastructuur en milieu.

Het natuurbeleid is nu verdeeld over twee ministeries – ook Economische zaken heeft een rol. De natuurorganisatie vindt dat provincies en gemeenten ruimte moeten krijgen voor lokaal maatwerk voor het behoud van landschappen. De vereniging met 720.000 leden organiseerde afgelopen jaar zeven streekconferenties. Daarbij bleek grote ongerustheid over het ongebreideld bouwen in duinen en op het strand. Dit leidde tot een petitie die door 100.000 mensen werd getekend.

De organisatie wil dat een nieuw kabinet ook werk maakt van een Europees verdrag voor bescherming van landschappen, dat tien jaar geleden is getekend. Tot dusver is dit verdrag door Nederland niet uitgevoerd.

Intussen is LandschappenNL, de koepel van twaalf provinciale landschapsorganisaties (300.000 donateurs), bezig een databank op te zetten voor het bundelen van informatie over Nederlandse landschappen. Zulke ‘landschapsobservatoria’ zijn er al in Spanje, Frankrijk, Italië en Finland. Met de kennisbank kunnen overheden en burgers beleid ontwikkelen ter bescherming van kenmerkende cultuur-historische gebieden.

Punten uit ‘aanvalsplan’ Natuurmonumenten:

  • Milieuafspraken moeten worden nagekomen: zoals de herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op het landschap te verminderen en het vastgelegde beleid om de uitstoot van stikstof terug te dringen.
  • Er moet geld worden vrijgemaakt voor een provinciaal en nationaal landschapsfonds.
  • In het landbouwbeleid moet het platteland centraal staan en zich richten op agrarisch natuurbeheer, cultuurhistorie, waterbeheer, weidegang en grondgebondenheid.
  • De ondersteuning van grootschalige, intensieve landbouw en veeteelt moet stoppen, er moet worden geïnvesteerd in biologische landbouw.
  • Het grootschalige gebruik van bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector, zoals neonicotinoïden (‘bijengif’), moet drastisch worden teruggedrongen.
  • De grenzen van de omvang van de veestapel moeten worden gerespecteerd. Uiterlijk 1 januari 2018 moet elke sector onder het productieplafond van fosfaten zitten.
  • Het toezicht op de mestverwerking in Nederland moet worden verscherpt, omdat er nu veel mest illegaal wordt afgezet.
  • Provincies moeten beleid opstellen voor landschapskwaliteit.
  • De nieuwe Nationale Parken moeten niet alleen de traditionele natuurgebieden omvatten, maar ook het omliggende landschap. In de natuurontwikkeling van deze overgangsgebieden moet worden geïnvesteerd.
  • Overheden moeten burgers veel meer inzetten. Burgers kunnen meer van hun groene omgeving maken en heel vaak willen ze dat ook.

Bron: Trouw