Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Mest, bodem en water

Mest, bodem en water

mest1Mestoverschot
Nederland produceert veel mest. Deze mest is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, maar door de grote hoeveelheid dieren is er sprake van een mestoverschot. Er komen teveel meststoffen in het milieu. Fosfaat en stikstof uit ammoniak veroorzaken verzuring en vermesting van natuurgebieden. Deze gebieden verruigen en bijzondere plantensoorten verdwijnen.

Waterkwaliteit gaat omlaag
De meststoffen zijn ook slecht voor de waterkwaliteit. In een groot deel van de landbouwgebieden in Nederland is de waterkwaliteit onvoldoende, vanwege een te grote hoeveelheid stikstof en nitraat. Nitraat in drinkwater kan schadelijke effecten hebben op de volksgezondheid. In te voedselrijk oppervlaktewater ontstaan algen en kroos. Er komt te weinig licht en zuurstof in het water en hierdoor verstikken waterplanten en –dieren.

Gezonde bodem is van belang
De laatste tijd ontstaat er steeds meer aandacht voor het belang van een gezonde bodem. De bodem is de basis van de voedselproductie en hier moet je zorgvuldig mee omgaan. Het gehalte aan organische stof (o.a. afgebroken plantenmateriaal) in de bodem is hierbij essentieel. Een bodem met een goed gehalte aan organische stof houdt voedingsstoffen en water vast en zorgt voor gewassen die weerbaar zijn tegen ziekten en plagen. In veel gebieden in de wereld en plaatselijk ook in Nederland daalt het gehalte organische stof in landbouwgronden.

mest2Kringlooplandbouw
Kringlooplandbouw is een voorbeeld van meer aandacht voor het bodembeheer. Boeren die kringlooplandbouw toepassen, richten zich op maatregelen om meststoffen zo goed mogelijk in de bodem vast te houden. Dit vermindert de druk op het milieu en leidt bovendien tot een lager kunstmestgebruik. In de provincie Utrecht zijn verschillende studiegroepen van melkveehouders actief die onderzoeken hoe zij kringlooplandbouw op hun bedrijf toe zouden kunnen passen. Dat kan bijvoorbeeld door aanpassingen in het dieet van hun vee en ander beheer van hun weilanden.

Meer lezen?
Mest en mineralen
Bewust bodem gebruik & Kringloop

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI