Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Energie en klimaat

Energie en klimaat

akkerbouw Broeikasgassen
In de landbouw komen broeikasgassen vrij, met name kooldioxide (CO2), methaan en lachgas. De belangrijkste bronnen van broeikasgassen in de land- en tuinbouw zijn de veehouderij (uit mest en bij de vertering van voeding door het vee) en de glastuinbouw (CO2-emissie door aardgasgebruik). In de akkerbouw komen broeikasgassen vrij bij gebruik van mest en door de omzetting van veen.

Veehouderij meeste uitstoot
De veehouderij is één van de sectoren die de meeste broeikasgassen uitstoot. Wereldwijd komt 18% van de uitstoot aan broeikasgassen uit de veehouderij, voor Nederland is de bijdrage aan de emmissie lager, namelijk ruim 8%.

Bodemdaling
Bodemdaling in het veenweidegebied vormt nog een ander probleem. Door ontwatering ten behoeve van de landbouw oxideert het veen en daalt de bodem (gemiddeld ca 1 cm per jaar). Hierbij komen broeikasgassen vrij. De veengebieden in Nederland dragen voor ongeveer 4 procent bij aan de landelijke uitstoot van broeikasgassen. Door de bodemdaling komen deze gebieden ook steeds lager te liggen, waardoor ze kwetsbaarder worden voor de gevolgen van de klimaatverandering, zoals perioden met hevige regenval.

zonnepanelenUitstoot verminderen
Agrariërs kunnen maatregelen nemen om de uitstoot op hun bedrijf te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het voer aan te passen of anders met mest om te gaan. Door goed bodembeheer kan er meer koolstof in de bodem vasthouden worden. En natuurlijk kunnen agrariërs zelf duurzame energie opwekken. De daken van stallen of loodsen zijn vaak geschikt voor zonnepanelen.

 

Afremmen bodemdaling
De melkveehouderij in het veenweidegebied kan zich aanpassen aan hogere waterpeilen en inspelen op het afremmen van bodemdaling. Op het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld wordt hiermee geëxperimenteerd. Daar wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar alternatieve koeienrassen, optimaal graslandbeheer en innovatieve teelten, zoals biomassa en vis.

Meer lezen?
Klimaatverandering
Veenweiden

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI