Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Soortenbescherming

Soortenbescherming

De bescherming van soorten is verankerd in de Flora- en faunawet. Het doel van de Flora- en faunawet is het behoud van plant- en diersoorten die in het wild voorkomen. De wet beschouwt alle dieren en planten als waardevol en mensen moeten daar zorgvuldig mee omgaan (zorgplicht). Handelingen waarvan iemand weet of kan vermoeden dat ze schadelijk zijn voor soorten of hun directe leefomgeving moeten achterwege worden gelaten. Daarbij geldt een algemeen verbod voor plukken; verzamelen; afsnijden; doden van dieren; verwonden; vangen; opzettelijk verontrusten, beschadigen of verstoren van nesten en het rapen van eieren.

Ten aanzien van activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud en ruimtelijke inrichtingen en ontwikkelingen is in bepaalde gevallen vrijstelling mogelijk van de verbodsbepalingen. Aan een dergelijke vrijstelling kunnen voorwaarden zijn verbonden, zoals het werken volgens een door het ministerie goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode is een document waarin een (branche)organisatie aangeeft welke specifieke maatregelen zij treft wanneer beschermde soorten of hun leefgebied door bepaalde activiteiten worden aangetast. Tevens biedt de wet de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor bepaalde activiteiten die leiden tot een overtreding van de verbodsbepalingen.

In de Flora- en faunawet worden beschermde soorten planten en dieren onderverdeeld in drie verschillende beschermingscategorieën. Vogels hebben daarnaast een aparte status. In onderstaande tabel is aangegeven welk beschermingsregime er voor de categorieën geldt.

 

Categorie Beschermingsregime
Algemeen beschermde soorten (tabel 1-soorten) Vrijstelling, wel zorgplicht.
Overige beschermde soorten (tabel 2-soorten) Werken volgens gedragscode: vrijstelling, wel zorgplicht.

Werken volgens gedragscode niet mogelijk: ontheffing nodig.

Strikt beschermde soorten (tabel 3-soorten) In principe ontheffing nodig.
Vogels In principe ontheffing nodig.

 

Ontheffingen op de Flora en faunawet dienen aangevraagd te worden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op de website van de RVO staat meer informatie over de flora en faunawet, inclusief een nuttig stappenplan om te bepalen of een ontheffing nodig is.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI