Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Klimaatatelier Nieuwegein

Klimaatatelier Nieuwegein

Lokale stresstest

Klimaatatelier NieuwegeinVanuit het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben tien gemeenten, waaronder de gemeente Nieuwegein, een stresstest uitgevoerd. De stresstest geeft een globaal overzicht van kwetsbare plekken in een gebied voor wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Het geeft daarmee inzicht in de opgave die op partijen afkomt en de mogelijkheden om de kwetsbaarheden aan te pakken. Het doel van de stresstest is het stimuleren van het nemen van maatregelen, zodat klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ bouwen de normaalste zaak van de wereld wordt.

Klimaatatelier Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft in 2015 deze stresstest uitgevoerd. Hiervoor heeft de gemeente een klimaatatelier georganiseerd met circa twintig collega’s, waarin men aan de hand van kaartmateriaal aan de slag is gegaan met vragen als: waar ligt de opgave, welke ‘meekoppelkansen’ zijn er en tot welke geschikte vervolgstappen leidt dat?

Aan de hand van de stresstest, het klimaatatelier en het daaruit volgende rapport, is inzicht ontstaan in welke deelgebieden in de gemeente kwetsbaar zijn voor aspecten van klimaatverandering (droogte, hitte, wateroverlast, waterveiligheid). Het advies voor vervolgstappen dat daaruit volgde was om in eerste instantie snel het ‘laaghangend fruit’ tot uitvoering te brengen, zoals bestaande knelpunten of al lopende projecten of investeringsagenda’s met een meekoppelkans.

Advies was ook om daarnaast een calamiteitenstrategie te ontwikkelen die het inzicht in risico’s en kwetsbaarheden vergroot en om een participatiestrategie te ontwikkelen om ook bewoners en andere stakeholders hierbij te betrekken.

Naar aanleiding van het klimaatatelier is inmiddels een begin gemaakt met het opvolgen van sommige adviezen. Vanuit het project Betere Buurten stond de herontwikkeling van de wijken Merwestein, Sluyterslaan e.o. en Rijtuigendrift al langer op het programma met als doel de buitenruimte toekomstbestendig en duurzaam te maken. In een workshop worden nu alle mogelijke klimaatadaptieve maatregelen benoemd en hiervan maakt een bureau per wijk een kansenkaart. Voor het gebied Rijnhuizen onderzoekt momenteel een student van de Hogeschool van Amsterdam  hoe ruimtelijke adaptatie meegenomen kan worden bij de herontwikkeling.

Waar is het een voorbeeld van?

Het Klimaatatelier Nieuwegein is een voorbeeld van hoe een gemeente een lokale stresstest kan organiseren met collega’s van verschillende beleidsafdelingen. Het laat zien dat relatief klein beginnen veel inzicht kan verstrekken in kwetsbare plekken in de gemeente en potentiële vervolgstappen. Het Klimaatatelier Nieuwegein is vooral een voorbeeld van de stap Weten, maar geeft daarmee wel aanleiding tot Willen en Werken.

Geleerde lessen

De stresstest zoals de gemeente Nieuwegein die heeft uitgevoerd, heeft niet alleen geleid tot meer inzicht in kwetsbare plekken en potentiële vervolgstappen, maar heeft het onderwerp ook meer ‘top of mind’ gemaakt bij collega’s in de eigen organisatie. Voor sommigen van hen was het een eerste kennismaking met het thema ruimtelijke adaptatie en daarmee landt het onderwerp nu beter in de organisatie en in huidig beleid.

Ambitie van de gemeente

Inwoners van Nieuwegein kunnen vaker te maken krijgen met wateroverlast of overstromingen vanwege klimaatverandering. Nieuwegein gaat daarom samen met andere Utrechtse overheden op zoek naar oplossingen om deze negatieve gevolgen te verminderen.

De ambitie van de gemeente is om hier ook bewoners en bedrijven actief bij te betrekken. Inwoners kunnen zelf ook wat doen om de schade te beperken. Betegelde tuinen zorgen bijvoorbeeld voor extra  regenwater in de riolen. De gemeente heeft plannen om bewoners te betrekken bij de aanleg van meer onderhoudsvriendelijke en groene tuinen voor waterafvoer en hittestress. En ook het bedrijfsleven kan hierbij een rol spelen.

Meer info

Rapport

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI