Provincie geeft natuur en schone energie meer ruimte

06/02/2013 - Windenergie krijgt in de provincie Utrecht een stimulans en natuur en landschap worden beter beschermd. Dat staat in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), die op 4 februari is vastgesteld. Mede dankzij de lobby van de NMU en andere groene organisaties, die leidde tot een aantal 'groene' aanpassingen in het plan.

De PRS beschrijft het ruimtelijk beleid van de provincie voor de periode tot 2028; de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bepaalt de spelregels voor onder andere de gemeenten. Het zijn belangrijke documenten en de NMU heeft zich dan ook intensief bemoeid met de totstandkoming en vaststelling. 'We hebben een uitgebreide zienswijze ingediend, hebben ingesproken tijdens hoorzittingen en onderhielden nauw contact met diverse Statenfracties,' zegt ruimtelijk medewerker Max Zevenbergen (NMU). 'Dat deden we samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht en het IVN.'

Windenergie terug op de kaart

Mogelijke plekken voor windturbines die eerder sneuvelden door een gebrek aan draagvlak, komen nu alsnog op de kaart. Bovendien gaat de provincie proberen omwonenden en bedrijven te stimuleren om deel te nemen aan windenergieprojecten. Bij herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en kantoren gaat de provincie de toepassing van duurzame energie en energiebesparende technieken stimuleren.

Natuur en landschap beter beschermd

Het Binnenveld is een internationaal belangrijk natuurgebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Toch is nog steeds niet duidelijk welk deel van het gebied valt onder de beschermde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de PRS komt nu te staan dat de definitieve begrenzing moet plaatsvinden binnen twee jaar na vaststelling van het vereiste beheerplan. In de tussentijd mag er in het gebied niets gebeuren dat de realisatie van natuur in de weg staat.

Verder komen enkele waardevolle houtkaden – met bomen begroeide dijken – in de Lopikerwaard, die uit de EHS waren gehaald, daar bij de eerstvolgende herziening van de PRS weer in terug. Ook krijgen EHS-gebieden die gevoelig zijn voor verdroging een betere bescherming. En als er nieuwe natuur komt in de zogenoemde Groene contour (3.000 ha voormalige EHS), dan kan die natuur snel weer onderdeel worden van de EHS.

Als er wordt gebouwd en ontwikkeld aan de randen van steden of dorpen wordt de natuur beter beschermd en waar mogelijk ook versterkt. Ook moeten gemeenten aantonen dat plannen in stadsranden het omliggende landschap er mooier en beter op maken.

Polder Wulverhorst gered; verstedelijking kritischer bekeken

Gelukkig is de polder Wulverhorst in Woerden niet meer in beeld als locatie voor de tijdelijke huisvesting van bedrijven. De provincie moet samen met de gemeenten in Utrecht-West op zoek naar een alternatieve locatie als 'schuifruimte' voor het opknappen van bedrijventerreinen.

Met een motie hebben Provinciale Staten het provinciebestuur opgedragen om beter in de gaten te houden of gemeenten de 'Ladder voor Duurzame Verstedelijking' goed toepassen bij plannen voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Dit betekent dat de provincie kritischer gaat kijken of stedelijke ontwikkelingen wel nuttig en nodig zijn. Ook zal zij meer aandringen op regionale samenwerking tussen gemeenten bij het ontwikkelen van nieuwe locaties. Van ‘elke gemeente haar eigen bedrijventerrein’ zal dus minder sprake zijn.

Goede aanpassingen, groene moties

'Niet al onze op- en aanmerkingen zijn verwerkt in de nieuwe Structuurvisie,' zegt Zevenbergen. 'Toch heeft onze gezamenlijke lobby op een aantal belangrijke punten geleid tot aanpassingen in het ontwerp van de PRS en PRV. Bovendien zijn Gedeputeerde Staten (GS) in moties opgeroepen om meer aandacht te besteden aan natuur, landschap en duurzame energie. Dat is allemaal pure winst.'


Thema: Ruimte


Tweets